شناخت کلی

صندوقهای مشترک سرمایه گذاری از بیست سال گذشته در سطح اقتصاد آمریکا به طور گستردهای فراگیر شد. در طی این سالها این صندوقها همانند ابزارهای مالی دیگر مورد توجه همگان قرار گرفتند. هم اکنون نزدیک به نیمی از خانوادههای آمریکایی در صندوقهای مشترک، سرمایه گذاری نمودهاند که شمار آنها به 85 میلیون نفر میرسد. در حقیقت ایالات متحده به تنهایی میلیاردها میلیارد دلار در این صندوقها سرمایه گذاری نمودهاند.

در آمریکا برای برخی از مردم مفهوم سرمایهگذاری خرید از سهام صندوقهای مشترک سرمایه گذاری را در ذهن زنده میکند. گذشته از اینها آگاهی همگانی نسبت به این صندوقها بالا رفته و برخی مردم سرمایه گذاری در صندوقهای مشترک را بهتر از گذاردن پول نقد در حساب پسانداز میپندارند. در آغاز این صندوقها به عنوان راهی برای سرمایهگذاری افراد کم درآمد در بازارهای سرمایه بود تا آنها هم بتوانند گوشهای از بازارهای بزرگ مالی آمریکا را در اختیار بگیرند. صندوقهای مشترک سرمایهگذاری برای چنین افرادی بهتر بود، چرا که آنها مجبور نبودند همه اوقات فراغت خود را صرف تفسیر وضعیت بازارهای مالی و چگونگی دادوستد کنند. شاید هم گذراندن وقت برای ورق زدن صفحههای مالی وال استریت ژورنال با مبلغ سرمایهگذاری اندک چندان کار عاقلانهای نباشد و خرید از صندوقهای مشترک سرمایهگذاری راهی را برای رهایی از این شرایط باز میکند.

هرچند صندوقهای مشترک سرمایهگذاری انگاره و اندیشه ممتازی در سطح نظری(تئوری) هستند، با این وجود در سطح عملی و واقعیت همواره موفق نبودهاند. همه صندوقهای مشترک در سطح یکسانی قرار ندارند و گزینش آنها برای وارد کردن پول در آنها کار چندان سادهای نیست و نباید به آگهیهای تجاری و درخواستهای سرمایهگذاری آنها به سادگی پاسخ داد.