توافق یا پیمان بازخرید ابزاری را برای برخی بانکهای مرکزی جهت اجرای سیاستهای پولی و عملیات بازار باز فراهم مینماید این پیمان مورد استفاده سرمایهگذارانی است که مایلند فعالیتهای کسب و کار خود را با نرخ بهره رایج و متداول تامین مالی نمایند. پیمان بازخرید، قراردادی است که بر اساس آن یک سرمایهگذار، اوراق بهادار خود را به سرمایهگذار دیگری میفروشد و تعهد میکند که در زمان دیگری با قیمت مشخص و بالاتری آنها را بازخرید کند. اختلاف بین قیمت فروش و قیمت بازخرید این اوراق بهادار، بهرهای است که سرمایهگذار وامدهنده بدست میآورد. این نرخ بهره در اصطلاح نرخ پیمان بازخرید گفته میشود. در این قرارداد یک طرف معامله دارنده اوراق بهادار و در واقع شخصی است که برای تامین مالی وام میگیرد و طرف دیگر معامله وامدهنده میباشد. رایجترین گونه پیمانهای بازخرید، پیمانهای بازخرید یک شبهOvernight Repurchase (Repo) است که میزان بهره آن در هر روز قابل تغییر و بازنگری میباشد.

منبع : موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمای