نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی (لایبور)
London Interbank Offer Rate (LIBOR)نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی، نرخی است که بانکهای بزرگ، بر اساس آن عمده فعالیتهای پولي خود را تامين مالي ميكنند. به بیان دیگر نرخی كه بانکهای بزرگ بینالمللی در آن نرخ به یکدیگر وام میدهند، نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی یا لایبور میگویند. نرخ بهره بین بانکی در بازارهای ارز اروپایی رایج است. اکثر موسسات مالی وجوه سرمایههای مازاد خود را در این بازارها قرض میدهند و طبیعی است که بابت انجام این امر نرخ بهره بالاتری نسبت به نرخهای بهره خرانه دریافت میکنند، چرا که احتمال عدم تعهد از سوی بانک وامگیرنده در این بازار وجود دارد. به همین دلیل این نرخ بهره بدون ریسک نبوده و موسسات مالی این نرخ بهره را به عنوان مبنایی برای تعیین هزینه فرصت سرمایه در نظر میگیرند. این اندازه بهره به عنوان پایهای جهت تعیین میزان بهره وامدهی بیشتر بانکهایی به کار میرود که در وامدهی میانمدت پولهای اروپایی برای مقاصد گوناگون فعالیت دارند. میزان بهره پیشنهادی میان بانکی بسته به شرایط گوناگون تغییر میکند و بر پایه وجوه معین میتواند به صورت پول یا سررسید در بازارهای پولهای اروپایی به وام گرفته شود.تهیه و تنظیم: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

منبع: کتاب بنیادهای اقتصادی در بازار ارز، نوشته محمد مساح