دانشمندان در آمریكا اخیرا دریافتهاند كه بیماری سرطان روده میتواند علت كمبود هورمونی داشته باشد كه در نتیجه میتوان با هورمون درمانی آن را معالجه كرد.
محققان مركز سرطان كیمل در دانشگاه جفرسون یك گیرنده پروتئینی موسوم به GCC بر سطح سلولهای رودهای را شناسایی كردهاند كه مربوط به دو هورمون گوآنیلین و اوروگوآنیلین می شود. این هورمونها میتوانند شكل گیری تومور سرطانی را سركوب و متوقف كنند.
به این ترتیب فقدان این هورمونها میتواند در بروز سرطان روده نقش موثری داشته باشد.
این مطالعات كه فعلا بر روی موشهای آزمایشگاهی صورت گرفته نشان میدهند كه گیرنده پروتئینی GCC شكل گیری تومور سرطانی را با دو مكانیسم مختلف متوقف میكند.
این پژوهش در مجله گاستروئنترولوژی منتشر شده است.

خبرگزارى ايسنا