میدان های الکتریکی با شدت کم می توانند تقسیم سلولهای سرطانی را مختل کرده و رشد تومورهای مغزی را کند کنند.
به گزارش ساینس دیلی محققان از میدان های الکتریکی متناوبی استفاده کرده اند که ذرات دارای بار الکتریکی موجود در سلولها را صدها هزار بار در ثانیه به جلو و عقب حرکت می دهد. شدت میدان های الکتریکی فقط یک تا دو ولت در سانتی متر است. پیش از این تصور می شد این میدان های متناوب و ضعیف تاثیری جز ایجاد گرما در سلول ندارند اما تحقیقات اخیر نشان داده است که در شرایط آزمایشگاهی این میدان ها تقسیم سلولهای سرطانی را مختل می کنند.

روزنامه جامجم