تذکر :مطالب این تاپیک برگرفته از سایت سبزیران است.


مقدمه

رشد جمعيت و افزايش مصرف سرانه كه با سطح درآمد و زندگي افراد جامعه همبستگي زيادي دارد ، دو مسئله مهم در تأمين نيازهاي غذايي براي افراد جوامع در حال پيشرفت از جمله ايران است و در اين ميان نقش استفاده مؤثر و بهينه از منابع محدود آب و خاك از اهميت ويژه اي برخوردار است . لازمه تلاش موفقيت آميز در جهت رسيدن به خودكفائي در توليد نيازهاي غذايي همانند هر فعاليت ديگري به آگاهي عميق از فرآيندهاي عملي و اقتصادي مربوط است و در اين راستا تكنولوژي توليد فشرده محصولات (Intensive) منجر به افزايش چشمگير راندمان بهره وري از منابع محدود آبي و خاكي گشته و اهميت آن با توجه به اقليم خشك و كم باران خراسان غير قابل انكار است .

بنابراين مهمترين دستاوردهاي كشتهاي فشرده گلخانه اي عبارتند از :

1 – امكان توليد مستمر محصولات در تمام طول سال بدون تأثير محدوديتهاي موجود بخصوص در مناطق سرد با طول فصل كشت كوتاه .

2 – بهره وري صحيح و افزايش بهره وري از امكانات محدود آب و خاك بخصوص قطعات و اراضي كوچك غير اقتصادي .

3 – بازدهي تثبيت شده با توجه به كنترل عوامل توليد شامل رطوبت، درجه حرارت، تهويه و نور.

4 – كاهش خسارت و تأمين امنيت توليد با توجه به كنترل عوامل سوء محيطي در يك محيط بسته.

5 – ايجاد اشتغال مفيد و مولد در جامعه .

رسيدن به اين هدف زماني حاصل مي شود كه مشخصات فني گلخانه در حد استاندارد و يا حداقل نزديك به اين معيار رعايت شده باشد. به همين منظور طراحي گلخانه در محيطي با قابليت جذب نور مطلوب و نيز طراحي محيط آن و استفاده از تأسيسات مورد نياز جهت كنترل فاكتورهاي محيطي نظير درجه حرارت و رطوبت و تنظيم يكنواخت اين عوامل در سطح كم امري اجتناب ناپذير است.

نكته مهم ديگر در طراحي و نصب تأسيسات داخلي لزوم توجه به استفاده حداكثر از فضاي موجود جهت سهولت انجام امور زراعي و نگهداري مربوطه مي باشد.