تو راست می گویی و حق با توست !
پس بازی را تمام کن و بگذار از این فرصت با هم بودن استفاده مثبت بکنیم !
جمله ای است جادویی که فقط به درد معارفه های خانوادگی و جدل های دوستانه و شغلی نمی خورد و در مجادله های سطح کلان تر و عالی تر نیز کارساز است !