دنیای عجیب سنجاقکها
همه ما سنجاقکها را به هنگام پرواز ، در کنار علفزارهای نزدیک دریاها و دریاچهها دیدهایم. سنجاقکها به راستی دنیای پر رمز و رازی دارند. سنجاقکها در پرواز چنان مهارت استادانهای دارند که انسان را متحیر میکنند. چشمهای سنجاقکها نیز برخلاف چشمان ما که واحد هستند، از هزاران چشم مرکب بوجود آمدهاند و از قدرت دید بسیار بالایی برخورداند. اما تکامل تدریجی سنجاقکها در دورانهای مختلف زندگی از همه اینها جالبتر است.این موجودات زیبا که معمولا ما آنها را در حال پرواز در هوا میبینیم، بیشتر عمر خود را در زیر آب به سر میبرند. در واقع تمامی عمر خود را در زیر آب به سر میبرند. در واقع تمامی سنجاقکهای که ما میبینیم سنجاقکهای بالغ هستند. قبل از اینکه سنجاقکها به رشد کامل برسند، مدت زیادی را در زیر آب و به شکل شفیره زندگی میکنند. شفیره سنجاقکها که بال ندارد. شاد تعجبتان بیشتر شود اگر بدانید که سنجاقکها که چندین سال عمر میکنند، تنها چندین هفته بیرون از آب زنده هستند.
آیا می دانید که سنجاقک هم در خانه خود را باز می کند و می بندد؟ البته این بازو بسته کردن را به هنگام تخمگذاری انجام می دهد. سوراخی با گودی شش تا هفت سانتیمتر می کند و سپس با سنگی در سوراخ می بندد و آنگاه به سراغ شکار می رود. کرم ابریشم بزرگی را با نیش گرفته آن را در سوراخ می اندازد و سپس تخم می گذارد و آنگاه کرم دیگری را هم گرفتار کرده و در سوارخ می اندازد و روی آن هم تخم گذاری می کند و در خانه را با سنگی می بندد، در حالیکه غذای تر و تازه برای فرزندان خود که اکنون در تخم هستند آماده کرده است.

منبع:دانشنامه رشد