حشرات عجیب
بعضی از حشرات در میان شاخ و برگ گیاهان و حیوانات دیگر نیز به گونهای متفاوت ، خود را مخفی میکنند تا از شر دشمنان خود در امان باشند. در واقع موجوداتی که بهتر با محیط هماهنگی دارند بیشتر از موجوداتی دیگر قادر به ادامه زندگی و تولید نسل خواهند بود. برای نمونه بسیاری از ملخها آنچنان همرنگ ساقههای گیاهان میشوند که شناسایی آنها به راحتی امکان پذیر نیست.


بسیاری از حشرات ، در ظاهر به صورت برگ یا خار گلها و گیاهان هستند و با این روش ، خود را از دید دشمنان پنهان میکنند. بعضی دیگر بر روی بالهایشان گرههایی مثل گرههای روی تنه درختان وجود دارد و با ساکن باقی ماندن به راحتی جان خود را حفظ میکنند. برای نمونه حشرهای را میتوانید بر روی شاخه درختی که در شکل مشاهده میکنید. بیابید که تفاوت چندانی با شاخه درخت ندارد. بدیهی است که این گونه حشرات ، امکان بیشتری برای زندگی دارند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]