علي كفاشيان به پايان خط حضور در ورزش رسيده است، اين را خودش نيز اذعان دارد و در گفتوگو با خبرگزاري ايسنا تصريح كرده است، فدراسيون فوتبال آخرين ايستگاه حضورش در ورزش ايران است.رئيس فدراسيون فوتبال كه به دليل عملكرد ضعيفاش در فوتبال، در عمل به اين نتيجه رسيده كه نبايد در موضوعي كه در آن سررشتهاي ندارد، وارد شود، اين روزها تنها به دنبال اين است كه تا دي ماه و زمان مجمع فدراسيون وجهه ترك برداشته خود را ترمـيم كند.هر چند خواست جامعه ورزش و فوتبال اين بوده و هست كه كفاشيان با كنارهگيري از مديريت فدراسيون، اين اجازه را بدهد كه فوتبال بيش از اين دچار خسران نشود، اما جاي سوال است كه وي به جاي پذيرش حقايق، اين روزها دست به فرافكني زده و با اتهام زدن به صدا و سيما، اين سازمان را سردمدار دامن زدن به موضوع استعفاي خود دانسته است.گويا آقاي كفاشيان به كلي از خاطر بردهاند كه همواره از صدا و سيما به عنوان يار دوازدهم تيمهاي ملي فوتبال ياد شده است. شايد اگر نقش صدا و سيما را در اين چند ساله ناديده بگيريم، هيچ زمان فوتبال با اين حجم از اقبال مردمي مواجه نميشد و مسوولان آن نيز به اين همه ناز و نعمت نميرسيدند بنابراين غيرمنطقي است اگر خواسته شود به منظور چند صباح حضور بيشتر در پست رياست فدراسيون، به رسانه ملي تهمت ناروايي را وارد كرد چرا كه هيچكس منكر كاركرد موثر آن در اقبال مردمي به فوتبال نيست.كفاشيان براي آنكه جلوي خبررساني شفاف رسانه ملي را نيز بگيرد در اقدامي كه لجبازي از سر و روي آن ميبارد، روز سهشنبه جلوي حضور خبرنگاران و تصويربرداران شبكه خبر را در كمپ تيمهاي ملي گرفت تا چنين در مقابل رسانه ملي گارد بگيرد!
اين در حالي است كه رئيس فدراسيون بايد با دور شدن از تصميمات احساسي، گوش خود را براي شنيدن اعتراضهاي مردمي باز كند. اگر در جريان بازي ايران با ماداگاسكار جمعيت حاضر در ورزشگاه خواستار كنارهگيري وي ميشوند، اين نيز به عملكرد ديگران برميگردد؟! بهطور مسلم كفاشيان اگر واقعبينانه با مسائل برخورد كند هيچ زمان به خود اجازه نميدهد به رسانه ملي انگ بزند، آن هم در شرايطي كه رسانه ملي وظيفه انعكاس حقايق را دارد. بنابراين وقتي رئيس فدراسيون در پيشگاه افكار عمومي بازنده شده و از مردم راي اعتماد نميگيرد، نميتواند با خيالبافي ديگران را متهم كرد.كفاشيان همچنين اين روزها به هر ريسماني چنگ ميزند تا با سلب مسووليت ناكاميها از خويش، توپ را به زمين هيات رئيسه فدراسيون بيندازد. هيات رئيسهاي كه تا امروز همهگونه همكاري را با رئيس فدراسيون به خرج داده و با در پيش گرفتن سياستمدارا، هيچگاه نخواسته با ايستادن در مقابل تصميمات فردي كفاشيان، به اختلاف نظرها دامن زده و اوضاع را در فوتبال بدتر از اين سازد.براي آنكه قضيه روشن شود بايد بگوييم هيات رئيسه فدراسيون حداقل در 6 مورد با سرمربيگري افشين قطبي در تيم ملي، انتصاب مسوول كميته فرهنگي فدراسيون و مشاورعالي رئيس فدراسيون، حضور فريدون معيني در راس كميته تيمهاي ملي، انتخاب اكبر محمدي به عنوان سرمربي تيم ملي نوجوانان و حضور عليرضا منصوريان در راس تيم اميد، مخالفت كردند، اما علي كفاشيان به تنهايي پشت اين انتخابها ايستاد تا امروز نيز توپ را به زمين هيات رئيسه بيندازد؛ هيات رئيسهاي كه اگر بخواهند لب بگشايند، مسائل ناگفته زيادي خواهند داشت كه اعلام آنها نميتواند به نفع رئيس فدراسيون باشد.جالب آنكه علي كفاشيان بيشترين حملات را در اين رابطه متوجه مهدي تاج، نايب رئيس اول فدراسيون ساخته است تا به اصطلاح او را نيز همراه خود غرق كند. اين در شرايطي است كه همه ميدانند وي با تاج در سياستهاي فوتبالي اختلافنظرهاي ريشهاي دارد و براي همين نيز چون نايب رئيس اول فوتبال را جانشين خود ميپندارد، ميخواهد هر طور شده او را نيز با خود پايين بكشد.