ماه، تنها قمر زمین، بزرگترین قمر منظومه شمسی در قیاس با سیاره مادریاش است. اکنون با قرار گرفتن دو کاوشگر زمینی در مدار ماه، این قمر زمین نیز خود صاحب ماه شده است.

محمود حاجزمان: یک جفت کاوشگر فضایی که برای مطالعه شفقهای قطبی زمین به فضا پرتاب شده بودند، اکنون در حال گردش به دور ماه هستند.به گزارش نیوساینتیست، برای ماموریت مطالعاتی شفق قطبی موسوم به THEMIS، پنج سفینه طراحی شده بود که در مدارهای مختلفی به دور زمین قرار داشتند. از میان این پنج سفینه، دو کاوشگرها مذکور نسبت به سایر سفینهها در فاصله دورتری از زمین قرار داشتند. پس از پایان ماموریت این دو کاوشگر، مرکز کنترل زمینی در جولای 2009 / تیرماه 1388 اقدام به عریض کردن مدار آنها کرد تا این سفینهها توسط نیروی جاذبه ماه به دام بیفتند.

جابجایی این کاوشگرها به منزله مرگ و زندگی بود. مرکز کنترل سفینهها در این باره میگوید: «پس از پایان ماموریت THEMIS، گروه علاقهمند بود که دو کاوشگر را به سمت ماه بفرستد تا مطالعات خود را درباره وضعیت میدانهای مغناطیسی در فضا گسترش دهند. یک دلیل کلیدی برای انجام این کار این بود که دو سفینهای که در دورترین فاصله از زمین قرار داشتند، به زودی و در اثر قرار گرفتن طولانی مدت در سایه زمین و خالی شدن باتریهای خورشیدیشان، محکوم به مرگ بودند.»

یکی از این کاوشگرها در تاریخ 27 ژوئن / 6 تیرماه، و کاوشگر دیگر روز یکشنبه گذشته وارد مدار ماه شد. در ماموریت جدید که اکنون ARTEMIS (الهه ماه در یونان باستان) نامیده میشود، این دو کاوشگر به مطالعه اتمسفر رقیق ماه و بررسی اندرکنش بادهای خورشدی با سطح ماه خواهند پرداخت.