در اتاقی تاریک در سه متری یک آینه نشسته و یک شمع کوچک روی میز بغل دست خود بگذارید .اطمینان یابید که شمع در کنار شما باشد و نه در مقابل شما.
به حالت دعا قرار گرفته تمرین هوشیاری دوم را انجام داده و به تنفس خود دقت کنید. زمانی که کاملا آسوده شدید به نرمی به چشم خود خیره شوید. پلک نزنید. هر دم را شمرده تا اینکه به ده برسید و سپس دوباره از یک بشمارید. متوجه بازی نور و سایه روی صورت خود باشید و به تمرکز بر چشم چپ خود ادامه دهید.

چهار مرحله برای فرایند ردیابی وجود دارد.

در مرحله اول دقت کنید که چهره شما چگونه است. همانگونه که همیشه آن را دیده اید. همه چیز درست همانگونه است که دیده می شود. این چهره ایست که شما برای هزاران بار در آینه دیده اید.

مرحله دوم چند دقیقه بعد آغاز می شود. چهره شما ممکن است به شکلهای مختلف تغییر کند. ممکن است چهره های حیوانات را ادراک کنید که بر چهره شما تحمیل می شود و یا اینکه چهره شما بجز چشم شما ناپدید شود. هیچ چیز در این مرحله تنها چیزی نیست که باید باشد. با تغییرات بمانید، روی تنفس خود تمرکز کنید از هر چیز که ادراک می کنید وحشت زده نشوید به سادگی چهره هائی را که پدیدار می شوند ثبت کنید، قضاوت نکرده و ترجمه و تفسیر نکنید. برخی از انها شاید ده هزار ساله باشند. برخی دیگر ممکن است از زندگی قبلی بوده، سایر آنها حیوانات قدرت، راهنماها و متفقین ما در طبیعت هستند بقیه نیز ارواح راهنمای ما می باشند.

در مرحله سوم یک چهره پدیدار شده و مسلط می ماند در اینجا همه چیز همانگونه است که باید باشد. این همان چهره ایست که شما در حال رد یابی ان هستید... شما هر گونه چهره دگرگون شونده و تغییر شکل یافته را متوجه شده اید تا اینکه چهرهایي که ثابت مانده است را تشخیص داده اید. زمانی که تصویر پدیدار می شود به آن امکان دهید که شما را آگاه کند. آن را با تمرکز بر تنفس خود ثابت نگه دارید و به نرمی به چشم چپ خیره بمانید. بگذارید که داستان خود را به شما آشکار کند که او کیست؟ از کجا امده است؟ از شما چه میخواهد؟ حوزه انرژی رخشان تمام خاطره های خودهای قبلی ما را در بر دارد، که شامل چهره هائی از آن کسانی که بوده ایم می باشد.

در مرحله چهارم تمام تصویر ها ناپدید خواهند شد حتا چهره خودتان . در این مرخله شما طبیعت نورانی واقعیت را می بینید . این مرحله فقط نور و روح است برای اتمام تمرین دستهایتان را به حالت دعا برگردانده و با چشمان بسته چند نفس عمیق بکشید .در این مراحل باید استاد سکون و ارامش شوید کمترین نسیم و داوری شما را به سوی ذهن منطقی می برد و هوشیاری دوم را مختل میکند.