اول از همه می خواهیم بیاموزیم که چگونه قشر خارجی حوزه نورانی انرژی را پویش(اسکن) کنیم. در حالت ایستاده چشمان خود را ببندید و تمرین دقت دوم را انجام دهید. نسبت به تنفس خود آگاه باشید. تمرین کنندگان ذن با حفظ ذهن منطقی در حالی که سایر قلمروها را با هوشیاری خویش کشف می نمایند به تنفس توجه می کنند. برای چند ثانیه دستها رابه شدت تکان داده و سپس به حلت دعا در مقابل خویش نگه دارید. آهسته دستها را بچرخانید در حالی که کف دستها رو به بالا قرار گرفته و از بدن شما دور باشند. به تدریج دستهایتان را باز کرده تا اینکه از شکم شما فاصله بگیرند(حدود یک فوت). به آهستگی دستهایتان را بالا و پائین ببرید گوئی که یک پنجره را پاک می کنید و تلاش کنید که قشای داخلی یا پوست حوزه انرژی رخشان را حس کنید. آیا صاف است و یا بافت دارد؟ قابل ارتجاع است؟ آیا انعطاف پذیر است یا اینکه سخت است؟ سرد است؟ ویا گرم؟ آیا میتوانید انرا به بیرون فشار دهید و یا آن را بکشید؟ در شهر ها حوزه انرژی رخشان مثل یک پیله ابریشم به هم پیچیده و تنگ است و با چند هفته اقامت در طبیعت گسترش یافته و به وسعت بازوان از هم گشوده ما می رسد. آیا در آن حفره ها و شیار هائی وجود دارد؟ اینها معمولا مکان هائی هستند که قشای نورانی ما ضعیف است و جائی که نشت انرژی داشته و می توانیم توسط انرژی ها و عواطف دیگران تحت نفوذ قرار گیریم. رنگ حوزه انرژی خویش را تصور کنید. وقتی که تمام شد دستهای خویش را برای برای چند تنفس به حالت دعا برگردانید تا انرژی شما متعادل شود. این تمرین را آنقدر تکرار کنید تا اینکه قادر شوید ساختار و حس قشای حوزه انرژی رخشان خودتان را به راحتی احساس کنید.
------برگرفته از كتاب سوتو------(ناياب)