ششمین سال كار داوود میرباقری و آخرین روزهای فیلمبرداری با یاد كربلا


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
سریال«مختارنامه» ششمین سال فیلمبرداری را پشت سر گذاشته و به روزهای پایانش نزدیک میشود؛ سریالی که داوود میرباقری را هشت سال تمام به خود مشغول کردو بسیاری از بازیگران مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون را مقابل دوربین برد.برخی از بازیگران و عوامل این سریال پنج تا هفت سال است که به طور جدی بهکار دیگری در عرصهی نمایش فکر نکردهاند و آن چه تمام فکرشان را به خودمشغول کرده به تصویر کشیدن برههای از تاریخ صدر اسلام است که در خودجریانات مهمی چون کربلا را نیز نهفته دارد.
به گزارش ایسنا سریال«مختارنامه» در این سالها حتی بسیاری از خبرنگاران را نیز به خود مشغول کرده و برخی از آنان بارها طی این پنج ـ شش سال در پشت صحنه حاضر شدهاندو با عوامل این سریال همراه شدهاند.
اخبار این سریال حتی موجب شده كه بسیاری از مخاطبان سریالهای ایرانی خارج از كشور، پخش این سریالبه كارگردانی داوود میرباقری را به انتظار بكشند.
حضور خبرنگارسرویس تلویزیون ایسنا، در پشت صحنهی مربوط به فیلمبرداری صحنههای کربلاکه به نظر میرسد آخرین حضور هم باشد، رنگ و بویی متفاوت داشت. چرا که اینبار برای همراهی با سازندگان «مختارنامه» مسیری تهران ـ شاهرود طی شد.


صحنهی کربلا در روستایی در 125 کیلومتری شاهرود به نام «طرود»فیلمبرداری میشود و برای رسیدن به آن باید از جادهای در دل کویر گذشت؛مسیری که تا ساعتها موجود زندهای به سختی در آن یافت میشود.
پس از دو ساعت به طرود و آبادانی میرسیم؛ نخلهای بلند و دشتهای اطراف شان به سرعت ما را متقاعد میکند که چرا میرباقری تصمیم گرفته بسیاری ازصحنهها را در این روستا فیلمبرداری کند. برخی از مردم روستا كه تعدادشان به 500 خانوار میرسد، به عنوان هنرور در صحنهها حضور دارند؛ درآمد آن هااز راه كشاورزی است و البته ترجیح میدهند در صحنههای «مختارنامه» جزاولیاء باشند؛ آنها حتی بر سر این که کدامیک نقش اولیا و کدامیک نقش اشقیا را بازی کنند با هم رقابت دارند.


زنان کاروان بنیهاشم هم از بانوان و کودکان شاهرود انتخاب شدهاند که با چادرهای سیاه و لباسهای سبز قابل تفکیک از دیگران هستند.
ابتدابه محلی که پیش از این صحنههای مربوط به آوردن آب توسط حضرت ابوالفضل(ع)در آن فیلمبرداری شدهاست، میرویم؛ گروه برای در اختیار گرفتن این محلبخشی از زمین های زراعی روستا که البته خیلی کوچک است را به مبلغ حدود 500–هزار تومان اجاره کردهاند و در كنار چند عدد از زیباترین نخلهای روستا،فضایی را به عنوان نهر علقمه ایجاد کرده اند. در گفتوگو با یكی از اهالی متوجه میشویم كه نهر را با تانكر پر از آب كردهاند؛ چراكه در دل كویر آبكم است و آن چه وجود دارد برای زمینهای كشاورزی است.
دشتهایسرسبز شبدر و یونجه به این محل زیبایی دو چندانی بخشیده و وقتی علت راجویا میشویم، میفهمیم که در حقیقت بر خلاف تفکر عوام، کربلا مکانی کاملاسرسبز و زیبا بودهاست.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
نقش حضرت ابوالفضل(ع) را جوانی نوزده ساله به نام کاوه فتوحی بازی میکند. اوتا به حال مقابل هیچ دوربینی ظاهر نشده و اولین بار است که بازی در یکفیلم و سریال را تجربه میکند. فتوحی در رشته کامپیوتر درس میخواند واطلاعات چندانی از سینما ندارد؛ با این حال وقتی از او درباره نحوهیایفای این نقش سوال میکنیم میگوید: معتقدم هر آنکه مرا کمک کرد تا ایننقش را بازی کنم به من برای بهتر بازی کردن آن کمک خواهد کرد.
اواز این پس فکر میکند که کسی آن بالا همیشه مراقبش است و میداند که یکیاز بهترین نقشهایی که پس از این آنها را ایفا میکند، در اولین تجربههنریاش به او پیشنهاد شدهاست.
کاوه فتوحی بیش از همه با محمدفیلی همبازی بدهاست؛ بازیگری که نقش «شمر» را بازی میکند و با لباسقرمز و لکهایی بر چهره به خوبی قابل شناسایی است.
فیلی از نقشی که بازی کرده میگوید و این که اگر راهنماییهای داوود میرباقری نبود ممکن بود به بیراهه برود.
اومیگوید: شمری که در «مختارنامه» تصویر شده با تمام شمرهایی که تا به حالدر فیلمها، سریالها و حتی تعزیهها دیدهایم، خیلی تفاوت دارد و بسیارگستردهتر از همیشه به این شخصیت منفور پرداخته شدهاست.
در میان بازیگرانی که نقش جوانان قوم بنی هاشم را بازی میکنند جوانی بسیار بلندقد و قوی هیکل با ردایی سبز توجهمان را جلب میکند؛ او برادر کوچک داوودمیرباقری است که در سریال «مختارنامه» به عنوان یکی از اعضای گروهکارگردانی از حدود دو سال قبل با حضور گروه سازنده در شهرستان شاهرود،همکاری خود را با این سریال آغازکرد اما آن چه اهمیت بیشتری دارد، این استکه او قرار است در نقش شمایل امام حسین(ع) حاضر شود و البته چهرهاش همدیده نمیشود و تماشگار تنها هیبت او را میبیند. با این حال رضا میرباقری از این که اولین نقشش، نقشی است که بیننده او را نبیند هیچ غمی ندارد و ازاین که پس از مشورتهای دو هفتهای در نهایت او برای این نقش انتخاب شده،بسیار خوشحال است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]