پرچم استاندارد نازی ها(هیتلر) در رایش سومشناسنامه آدولف هیتلر_________________