ابتدا تصویر پیش از زایمان

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

پشت عقرب شکافته می شود تا بچه ها از آن خارج شوند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]روز سوم هم خروج بچه ها ادامه دارد

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


روز چهارم بچه ها خارج میشوند و پراکنده میگردند

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


روز پنجم؛ آخرین روز خروج بچههاست و مادر همچنان پابرجاست

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان میشود،
بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر میگردد و درست میشود

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]