چون نظریه حلقه ها، به نظرمن پیچیده ترین مبحث ریاضی هست ،کتاب جبرمقدماتی نوشته هرنشتاین که به خوبی به فارسی برگردانده شده.راپیشنهادمی کنم.

هرچندبرای علاقه مندانی که به این کتاب دسترسی ندارندوتصمیمشان آشنایی مختصری بانظریه حلقه هاست،
این سهpdf راانتخاب کردم.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]