يك دانشمند ژاپني در اثبات ضربالمثل قناعت، بينيازي است، دست به ساخت يك همبرگز گوشت از اجزاي فضولات انساني زده است!


به گزارش ايسنا، ميتسويوكي ايكدا، پژوهشگر آزمايشگاه اوكاياماي ژاپن پس از درخواست سازمان فاضلاب توكيو براي پيدا كردن راهي براي استفاده از ضايعات شهري، دست به اين ابتكار نامطبوع زده است.

ايكدا دريافت كه مدفوع موجود در فاضلاب شهري به دليل وجود باكتريهاي بسيار مي تواند به يك منبع پروتئيني تبديل شود. اين دانشمند ژاپني با كمك همكارانش توانستند پروتئينها را از اين مواد جدا كرده و با آن نوعي گوشت مصنوعي درست كنند كه با رنگ غذايي به رنگ قرمز درآمده و با سويا طعم گرفته است.

اين گوشت مصنوعي از 63 درصد پروتئين، 25 درصد كربوهيدرات، سه درصد چربي و 9 درصد مواد معدني تشكيل شدهاست. مساله جالبتر اينكه در آزمايشهاي انجام شده، داوطلبان طعم اين گوشت را خوشمزه و مانند گوشت طبيعي توصيف كردهاند! همچنين اين پژوهشگران اين ماده جديد را با وجود ريشه نامعمول و نامطبوع آن، دوستدار بهتري از گوشت گاو براي محيط زيست خواندهاند كه ميزان زيادي گازهاي گلخانهاي از خود توليد ميكنند.

قيمت اين گوشت مصنوعي در حال حاضر 10 تا 20 بار از گوشتهاي عادي گرانتر بوده و دانشمندان اميدوارند كه بتوانند قيمت آنرا پايينتر بياورند. ايكدا همچنين اطمينان داده كه گواهي سبز اين ماده به مصرفكنندگان كمك ميكند تا بر تمام موانع رواني خود غلبه كنند.