ADSL خانگی تفاوتی با دایل آپ ندارد!
شركتهایارائه دهنده اینترنت پرسرعت موفق شدند تعداد پورتهای ADSL نصب شده را بهمرز 5/1 میلیون خط برسانند و حدود 500 هزار خط پرسرعت اینترنت نیز توسطمخابرات راه اندازی شده است با این وجود ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت همچنانبا شاخصهای جهانی فاصله دارد.
[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]عملكرد بخش خصوصی در حوزه اینترنت پرسرعت[/JUSTIFY][JUSTIFY]بهگزارش مشرق به نقل از مهر؛ آخرین آمار ارائه شده از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی حاكی از آن است كه پورتهای ADSL نصب شده در سطح كشورتوسط گروه شركتهای ارائه كننده خدمات اینترنت پرسرعت (ندا) تا پایانفروردین 1390 به مرز یك میلیون و 400 هزار پورت رسیده است و این شركتهاهمچنین توانسته اند با پایان یافتن برنامه چهارم توسعه، اهداف مدنظر دراین برنامه را برای تحقق نصب یك میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت اینترنتمحقق كنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]براساس آمار موجود تا پایان فروردینماه امسال یك میلیون و 423 هزار و 306 پورت ADSL در 31 استان توسطشركتهای بخش خصوصی دارای پروانه PAP نصب شده اما از این تعداد تنها 861هزار و 512 پورت دایر شده و توسط كاربران در حال بهرهبرداری است و مابقیاین خطوط یعنی حدود 600 هزار پورت پرسرعت، بلااستفاده مانده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]آمارپورتهای منصوبه و دایری واگذار شده توسط گروه شركتهای ندا در استان تهرانتا پایان فروردین ماه از نصب 500 هزار و 777 پورت پرسرعت و واگذاری 319هزار و 327 خط ADSL بهره برداری شده در این استان حكایت دارد و در همینحال تعداد پورتهای منصوبه در شهر تهران توسط این شركتها حدود 389 هزار و160 پورت است كه از این تعداد 271 هزار و 94 پورت در حال بهرهبرداریاست.این آمار نشان می دهد كه تقریبا نیمی از استفاده كنندگان اینترنتپرسرعت ADSL را تهرانی ها تشكیل می دهند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]عملكرد مخابرات ایران در حوزه اینترنت پرسرعت[/JUSTIFY][JUSTIFY]شركتمخابرات ایران نیز كه از زمان خصوصی شدن تلاش خود را برای راه اندازی وتوسعه خطوط اینترنت پرسرعت در كشور به كار گرفته است سال گذشته 507 هزار و629 خط ADSL در كشور نصب كرد كه از این تعداد 156 هزار و 388 خط به بهرهبرداری رسیده و كاربران در حال استفاده از آن هستند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ایندر حالی است كه به گفته مدیرعامل شركت مخابرات ایران دایری 2 میلیون و 620هزار پورت ADSL و نصب 2 میلیون و 837 هزار و 900 پورت پرسرعت به عنوانبرنامه های در نظر گرفته شده برای سال 89 این شركت بود كه تنها 5/5 درصدآن محقق شد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]با این حال صابر فیضی در گفتگو باخبرنگار در مورد فعالیت مخابرات در بحث ارائه اینترنت پرسرعت ADSL باتاكید بر اینكه امسال برنامه های گسترده تری برای حضور در این بخش داریماظهار داشت: شركت مخابرات ایران امسال دایری 2 میلیون و 175 هزار پورت ونصب 2 میلیون و 845 هزار پورت پرسرعت ADSL را در برنامه دارد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ظرفیتهای اینترنت پرسرعتی كه بلااستفاده مانده اند[/JUSTIFY][JUSTIFY]طبقشاخص های مدنظر اتحادیه جهانی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت كشورها برمبنایمیزان دسترسی اینترنت باند پهن كاربران سنجیده می شود و با توجه به آمارارائه شده از سوی شركت مخابرات ایران و شركتهای خصوصی PAP، تنها حدود دومیلیون پورت پرسرعت در كشور نصب شده كه حدود نیمی از آن به بهره برداریرسیده و با این وجود ضریب نفوذ اینترنت در كشور كمتر از 7 درصد است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ایندرحالی است كه طبق اهداف مدنظر در برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 95بیش از 60 درصد ارتباطات خانگی و ادارات به اینترنت پرسرعت تجهیز شوند كهبراین اساس باید حداقل 12 میلیون پورت پرسرعت در كشور نصب و راه اندازیشود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]با این وجود وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات معتقد است كه به جز استان تهران در تمامی استانهای كشور ظرفیتكافی برای واگذاری ADSL وجود دارد اما این خطوط پرسرعت بدون تقاضا معطلمانده اند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]رضا تقیپور درباره توسعه كنددسترسی به اینترنت پرسرعت در كشور اظهار داشت: ارائه هر خدماتی هم به عرضهو هم به تقاضا نیاز دارد و این درحالی است كه تنها یك هشتم پورتهایمنصوبه ADSL در كشور دایر شده و در حال استفاده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ویبا تاكید براینكه 70 درصد ظرفیت وایمكس كشور نیز هنوز خالی است و درخواستیبرای آن نیامده اضافه كرد: خطوط اینترنت پرسرعت بدون تقاضا معطل مانده استو زمانی كه ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده، ظرفیتسازی دوبارهكار درستی نیست.[/JUSTIFY][JUSTIFY]سرعتADSL خانگی تفاوتی با دایل آپ ندارد[/JUSTIFY][JUSTIFY]كارشناسانتعرفه بالای اینترنت پرسرعت در كشور را از جمله دلایل عدم استقبال مشتركاناز خطوط ADSL عنوان می كنند و معتقدند كه نرخ اینترنت كماكان در سبدخانوار ایرانی جایی ندارد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]در همین حال محدودیتدر ارائه اینترنت پرسرعت و سقف سرعت 128 كیلوبیت بر ثانیه برای دسترسیكاربران خانگی تفاوت چندانی میان این سرویس با اینترنت دایل آپ باقینگذاشته است و براین اساس كاربران خانگی ترجیح می دهند برای امور روزمرهخود هزینه ای بابت اینترنت پرسرعت نپردازند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ایندر حالی است كه در برخی از مراكز مخابراتی تهران بسیاری از تقاضاهایدریافت ADSL بی پاسخ گذاشته شده است و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعتهمچنان عدم همكاری شركتهای مخابراتی را برای در اختیار گذاشتن فضا وامكانات لازم مانعی برای توسعه ADSL و پاسخ به دریافت متقاضیان عنوان میكنند.[/JUSTIFY]