یک داستان قدیمی وجود دارد در موردیک جویندهٔ اسپانیایی، خوان پنک ده لئون که اولین شهردار پورتو ریکو بودو به دنبال منبع جوانی میگشت و در سال ۱۵۱۳ وارد فلوریدا شد. اما داستانبا خود خوان شروع نشد، همچنین چیز جدیدی برای دنیای امروزی نبود. داستانآب شفا دهنده برمیگردد به دوران اسکندر. افسانه اینطور میگوید که اسکندرمقدونی همراه خدمتکارش از سزمین تاریکیها عبور کرد و در کوههای تبت به آبحیات دست پیدا کرد .

اسکندر شک کرد و کوزه ای که پیش کش شده بود را خدمتکارش با شمشیر شکافت
آن چشمه در کوههای تبت واقع شده است.


تعدادبسیار زیادی منابع غیر مستقیم هم در مورد افسانه وجود داره. جوانی همیشگییک هدیه هست در داستانها و افسانهها، همچنین داستانهایی در مورد سنگفیلسوفها، اکسیر عمومی و اکسیر زندگی در اسیا و نقاط دیگر دنیا بسیارمشهور بودهاند. اشارت دیگری به این ماجرا میتواند داستان شفا دادن یکمرد توسط عیسی مسیح باشد که در انجیل یوحنّا به آن اشاره شده. داستان آبشفا دهنده مربوط میشود به سرزمینی به نامه بیمننی یا بنینی، سرزمین ثروتو کامیابی. آب در جزیره ای به نامه بینکا واقع شده بود.

هرچندکه بعضی از ترجمه ها پیشنهاد میکنند که آن آب در مجاورت باهاما واقع شدهبود. مردم بومی به یک منطقه اشاره میکنند که در خلیج هندوراس واقع شدهاست. جزیرهای بیمینی در باهاما در زمان سفر پنک، به عنوان لا ویجا لقبداشتند
طبقه افسانهها،اپنیییها از اروکس در هیسپنیلا، کوبا و پرتریکو در این مورد شنیده بودند.سقون، یک رئیس اروک که اهل کوبا بود، نمیتونست طمع اغوا کردن این آب رو ازسرش بیرون کند. وی گروهی از مکتشفین رو گرد هم آورد و با کشتی به سمت شمالحرکت کرد و هیچ وقت بر نگشت. داستانهایی در این مورد میگویند که وی وهمراهانش آب زندگی بخش رو پیدا کردند و زندگی با عیشی رو در بیمینی شروعکردند. بیمینی و آب شفا بخشش در کریبین، ورد زبانها شده بود.
پترمرتیر که متولد ایتالیا بود، در یک نامه به اسقف در ساله ۱۵۱۳ از اینموضوع صحبت کرده بود، هرچند که خود وی این صحبتها رو باور نمیکرد و ازاینکه مردم این صحبتها رو باور میکردند، کمی میترسید.
داستانادامه پیدا کرد زمانی که خوان پنک پس از تصرف جزیره پورتوریکو از مردمدر مورد آب زندگی بخش چیزهایی شنید. به خاطره نا رضایتی از چیزهاییکه به دست آورد بود، تصمیم گرفت که با کشتی برای پیدا کردن آب زندگی بخشحرکت کند. در این مسیر، فلوریدا رو پیدا کرد. با اینکه وی یکی از اولیناروپاییانی بود که پا بر روی خاک آمریکا میگذاشت، اما هیچ وقت موفق بهپیدا کردن عصارهٔ جوانی نشد. با اینکه خوان پنک در مورد آب زندگی بخششنیده بود و آن را باور داشت، اسمش تا زمان مرگش در افسانهٔ آب زندگی بخشثبت نشد. ژنرال گنزلو فرناندز در ساله ۱۵۳۵ نوشت که خوان پنک به دنبال آببیمینی بود تا بتواند ناتوانی جنسی خود رو درمان کند. بعضی از محققین براین باورند که نوشتههای فرناندز به خاطره بعضیها سیاسی نوشته شده تابتوانند در دادگاهها به وی کمک کنند. داستانی مشابه در ساله ۱۵۵۱ توسطفرانسیسکو لوپز نوشته شد. در یاد داشت هرنندو اسکلنتِ در ساله ۱۵۷۵،نویسنده در مورد وجود آب زندگی بخش در فلوریدا صحبت میکند و یاد آورمیشود که لئون به دنبال آن آب میگشته. نوشتههای وی بر روی آنتونیو دههرا تردسیلس در دنیای جدید تاثیر گذاشت.فون تانده ۱۷ سال را به عنوان یکسرخپوست اسیر سپری کرده بود بعد از اینکه کشتی آنها در فلوریدا غرق شد. دریاد داشتهای خود در مورد آبهای یک رودخانه گم شده صحبت میکند و آنرودخانه رو به نام جردن میشناسد. اما فون تان ده کاملا در نوشته هاش یادآور میشود که در مورد اینکه لئون در زمان ورود به فلوریدا به دنبال آبزندگی بخش میگشته، شک دارد. به اضافه اینکه پنک در زمان تحقیقاتش، درنوشتههایش از کلمهٔ سرچشمه چیزی ننوشته. در حقیقت این هرررا بود کهارتباط قطعی رو در نسخهٔ دستی فون تانده به وجود میاورد و در کتاب تاریخچه“هیستریا ژنرال ده لوث کستللنس ان لاس ایسلس تیررا فیرم دلم مار اکینو”آن رو یاد آور میشه. هرررا یاد آور میشود که مردم محلّی به صورت منظم بهچشم میرفتند. یک مرد پیر میتوانسته کاملا جوان بشود، به طوری که بتواندورزش کند و دوباره زن بگیرد و بچه دار بشود. هرررا اضافه میکند اسپنیردسبه طور نا موفق تمام رود خانه ها، دریا چهها و برکهها رو در فلوریدا بهدنبال آب افسانه گشته بودند. آخرین تحقیقات پنک در وینیسیتی پورت جدیدشارلوت، در فلوریدا اتفاق افتاد. در فاصلهٔ خیلی کمی از مکان آخرین نبردوی، یک چشمهٔ آب معدنی گرم وجود دارد. این آب معدنی برای هزاران سال مورداستفاده قرار گرفته بود، به خاطره همین این آخرین نبرد، تلاشی بود برای بهدست آوردن آن آب و برای اطمینان یافتن از اینکه آیا آن آب، همان آب زندگیبخش هست یا نه.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
هر گونه بهره برداری از این مطلب با ذکر منبع با آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مجاز می باشد.