فیلم «پنجره عقبی» ساخته معروف آلفرد هیچكاك بهعنوان بهترین فیلم پلیسی تاریخ سینما انتخاب شد.
بهگزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جدیدترین نظرسنجی انجام شدهاز منتقدین سینما و علاقهمندان هنر هفتم، فیلم «پنجره عقبی» ساخته آلفردهیچكاك، فیلمساز افسانهای سینمای جهان در رتبه اول قرار گرفته است.
اینفیلم محصول سال 1954 با نقشآفرینی «جیمز استوارت» داستان مردی است كه ازپنجره آپارتمان خود شاهد یك قتل بوده است. «پنجره عقبی» نامزد چهار جایزهاسكار بود و عنوان بهترین فیلم پلیسی را از جوایز "ادگار آلن پو" در سال1955 كسب كرد.
به گزارش ورایتی، از دیگر فیلمهای معروف حاضر در فهرست بهترین آثار پلیسی تاریخ سینما میتوان از «محلهچینیها» رومن پولانسكی، «هفت» دیوید فینچر، «كشتن مرغ مقلد»، «مرد سوم» و «شمال از شمالغربی» نام برد.
سال گذشته بود كه روزنامه گاردین با تهیه فهرستی از ترسناكترین فیلمهای سینما، «روانی» آلفرد هیچكاك را در رتبه اول قرار داده بود.
«سرآلفرد هیچكاك» فیلمساز صاحبنام و تاثیرگذار انگلیسی و پیشگام تكنیكهایبدیع در ژانرهای تریلر روانی و تعلیق بود كه طی شش دهه فعالیت سینمایی بیشاز 50 فیلم بلند را كارگردانی كرد و هنوز بهعنوان یكی از برترینكارگردانان تاریخ سینما یاد میشود.
«هیچكاك» اولین تجربه ساختفیلمهای دلهرهآور را با فیلم «مستاجر» بهدست آورد. اكران این فیلم درانگلستان در سال 1927 با موفقیت چشمگیر و استقبال بینظیری از سوی مردم ومنتقدین همراه شد. همچون دیگر فیلمهای نخستین «هیچكاك»، این فیلم نیز ازتكنیكهای اكسپرسیونیست تاثیر پذیرفته بود كه او آنها را مستقیما در آلمانفراگرفته بود.
پس از ساخت فیلمهایی چون «مردی كه زیاد میدانست» (1934) و «39 پله» (1935)، هیچكاك روند موفقیتهای خود را با ساخت فیلم «خانم ناپدید میشود» ادامه داد. «عقاب كوهستان»(1926)، «حلقه»(1927)، «همسر دهقان» (1928)، «قتل»(1930)، «ماری» (1931)، «غریب و غنی» (1931) و «مامور مخفی» (1936) دیگر ساختههای هیچكاك در این سالها بودند.
وی در اوج موفقیت و شهرت به هالیوود پیوست و اولین فیلم آمریكاییاش را در سال 1940 با نام «ربكا» ساخت؛ هرچند داستان این فیلم در انگلیس و اقتباس از رمانی نوشته نویسنده انگلیسی «دافنه دو موریر» اتفاق میافتد.
«خبرنگار خارجی»دومین فیلم آمریكایی «هیچكاك» بود كه در قالب ژانر تریلر، داستان آن دراروپا اتفاق میافتاد كه البته توانست در سال 1940 نامزد جایزه اسكاربهترین فیلم شود. این فیلم در اولین سال وقوع جنگ اول جهانی ساخته شد والهام گرفته از رویدادهای در حال تغییر در اروپا بود.
فیلمهای هیچكاكدر دهه 40 بسیار متنوع بودند؛ از اثر كمدی رمانتیك «آقا و خانماسمیت»(1941) تا درام دادگاهی «پرونده بهشت» (1947) و اثر تاریك «سایه یكشك» (1943). در سال 1941 «هیچكاك» برای اولینبار در سمت تهیهكننده وكارگردان فیلم، «سوءظن» را ساخت. این فیلم جایزه اسكار بهترین بازیگر زنو جایزه انجمن منتقدان فیلم نیویورك را برای «خوان فونتاین»، بازیگر آنبههمراه آورد.
«هیچكاك» یك سال بعد فیلم «خرابكار» را برای كمپانی«یونیورسال» ساخت و در سال 1944 فیلم «قایق نجات» را براساس رمانی از «جاناشتاین بك» برای كمپانی «روباه قرن بیستم» ساخت. این فیلم از آنجاییكهسكانسهایش تنها در یك قایق گرفته شدهاند، محدودترین فیلم این كارگردانمحسوب میشود.
این كارگردان انگلیسی پس از آن برای دیدار از زادگاهش بهانگلستان بازگشت و در این حین دو فیلم كوتاه فرانسویزبان برای وزارتاطلاعات انگلیس ساخت. پس از بازگشت به آمریكا، وی دو فیلم «طلسمشده» (1945) و «بدنام»(1946)را ساخت كه در این فیلم «اینگمار برگمن»، فیلمساز افسانهای سینمای جهاننقشآفرینی داشت. «بدنام» به فروش چشمگیری دست یافت و یكی از موفقترینآثار سینمایی «هیچكاك» نام گرفت.
اولین فیلم رنگی «هیچكاك» در سال 1948 بانام «طناب» بهروی پرده سینماها رفت كه با نقشآفرینی «جیمز استوارت» همراه بود.
درسال 1950، هیچكاك فیلم «وحشت در صحنه» را برای كمپانی «برادران وارنر»ساخت. پس از آن بود كه فیلم پرفروش «غریبهها در قطار» (1951) را بااستفاده از تركیبی از المنهای فیلمهایش در آمریكا و انگلیس ساخت. سپس درفیلم «ام را نشانه قتل بگیر» (1954) از تكنیك فیلمبرداری سهبعدی برایاولینبار استفاده كرد.
فیلمهای «پنجره عقبی» (1954) و «برای گرفتندزد» (1955) از دیگر فیلمهای موفق «هیچكاك» در دهه 50 بودند. «مرد عوضی»(1957) آخرین فیلم «هیچكاك» برای كمپانی «برادران وارنر» بود. این فیلمسیاه و سفید، تنها نقشآفرینی «هنری فوندا» را بههمراه داشت.
فیلم«سرگیجه» محصول سال 1958 با نقشآفرینی دوباره «جیمز استوارت» اگرچه درگیشه چندان موفقیتی بهدست نیاورد، اما بسیاری آن را یكی از شاهكارهای«هیچكاك» میدانند كه در جشنواره فیلم سنسباستین اسپانیا، جایزه صدفنقرهای را بهدست آورد.
پس از «سرگیجه»، هیچكاك سه فیلم موفق دیگرساخت كه هریك اعتباری كلان به كارنامه سینمایی این كارگردان صاحبسبكافزودند. «شمال از شمالغربی» (1959)، «روانی» (1960) و «پرندگان» (1963)سه اثر ماندگار سالهای پایانی فیلمسازی او بودند.
با آغاز دوران پیریو نشانههای بیماری در «هیچكاك»، جدیت او در ساخت فیلم كمرنگ شد و در دودهه پایانی عمر، او تنها چندفیلم تریلر جاسوسی از جمله «پرده پاره»(1966) با نقشآفرینی «پل نیومن» و فیلم «توپاز» (1969) را ساخت.
پس ازبازگشت به انگلیس، او آخرین فیلم موفق خود با نام «جنون» را در سال (1972)به نمایش درآورد. «توطئه خانوادگی» نیز آخرین فیلم ساخته «هیچكاك» بود كهدر سال (1976) ساخته شد.
«آلفرد هیچكاك» در سال 1980 از سوی ملكهالیزابت دوم به دریافت لقب "سر" نائل آمد؛ هرچند مرگ فرصت آن را به اونداد تا رسما آن را دریافت كند و چهارماه پس از اعلام آن، در روز 29 آوریل1980 در سن 80 سالگی براثر نارسایی كلیوی در لسآنجلس درگذشت.
«هیچكاك»طی 60 سال فعالیت سینمایی، بهواسطه ساخت آثار برجسته موفق به كسب جوایزمتعددی شد كه شاید مهمترین آنها جایزهی یادبود آكادمی اسكار در سال 1967باشد. او پنجبار در سالهای 1960 برای فیلم «روانی»، سال 1940 برای«ربكا»، سال 1944 برای «قایق نجات»، سال 1945 برای «طلسمشده» و سال 1954برای «پنجره عقبی» نامزد جایزه اسكار بهترین كارگردانی شد.
وی همچنیننامزد اسكار بهترین تهیهكننده برای فیلم «سوءظن» در سال 1941 شده بود.فیلمهای «ربكا»، «خبرنگار خارجی» و «طلسمشده» نامزد اسكار بهترین فیلمنیز بودند. شانزده فیلم ساخته او نامزدی اسكار را بهدست آوردند كه اوخودش برای شش فیلم نامزد اسكار شد.

تکناز