تعریف کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک
رشتهمهندسی رباتیک یک برنامه آموزشی با دید تخصصی به رباتیک شامل آموزش زمینههایی از مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک است که در ساخت و استفاده از رباتها مورد نیاز هستند.

هدف کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک
هدفاز رشته رباتیک تجمیع تحقیقات رباتیک است که در حال حاضر در دپارتمان هایمختلف انجام میشود. دانشجویان این رشته باید بتوانند نقش موثری در توسعهتکنولوژی های مربوط به رباتیک داشته باشند. این رشته بر پایه دروس علمی وتحقیقات عملی پایه ریزی می شود که در آزمایشگاه رباتیک و تحت نظارت اساتیدانجام خواهند شد.

ضرورت و اهمیت کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک
پیشبینی می شود که رباتیک یکی از 10 صنعت برتر آینده باشد. کاربرد محصولاترباتیک از محدوده کارخانجات فراتر رفته و در حال تسری به کاربردهای روزمرهاست. توسعه و تحقیق در مورد کاربردهای جدید نیازمند توجه ویژه به این رشتهو تربیت مهندسین خلاق و متخصص است. از طرفی در چند سال گذشته فعالیت هایچشمگیری در زمینه رباتیک در بین دانش آموزان و دانشجویان صورت پذیرفته کهباعث بوجود آمدن طیف وسیعی از علاقمندان به این رشته گردیده که مشتاقادامه فعالیت های آکادمیک در این زمینه هستند. با ایجاد رشته رباتیک میتوان به نیازهای صنعتی و اجتماعی همزمان پاسخ داد.

قابلیت ها، نقش و توانایی های دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک
تجربهفعالیت های رباتیکی کشور نشان داده است که دانش آموختگان رشته رباتیک بهعلت ماهیت بین رشته ای و فعالیت تیمی مورد نیاز این رشته، توانایی مهندسیبسیار زیادی کسب کرده و قادرند در تمام صنایعی که نیازمند اتوماسیون وطراحی ماشین آلات صنعتی هستند به خوبی ایفای نقش نموده و در پروژه هایصنعتی بزرگ شرکت و یا آن را با موفقیت رهبری نمایند.

دروس کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی رباتیک

داوطلبانادامه تحصیل در رشته کارشناسی ارشد رباتیک می توانند از طریق شرکت درامتحان ورودی مجموعه های مهندسی برق، مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر اینرشته را انتحاب نمایند. دروس امتحانی رشته مهندسی رباتیک برای مجموعهامتحانی گروه های مختلف بصورت زیر تعیین گردیدند:

1- مجموعه مهندسی برق:
a. زبان عمومی و تخصصی ضریب 3
b. ریاضیات ضریب 4
c. مدارهای الکتریکی 1 و2 ضریب 3
d. الکترونیک 1و2 ضریب 3
e. ماشین های الکتریکی 1و2 ضریب 3
f. کنترل خطی ضریب 4
g. مدار منطقی و ریزپردازنده ها ضریب 4
h. سایر دروس ضریب 0

2- مجموعه مهندسی مکانیک
a. زبان عمومی و تخصصی ضریب 1
b. ریاضیات ضریب 3
c. جامدات ضریب 2
d. دینامیک ضریب 3
e. ساخت و تولید ضریب 1
f. سیالات ضریب 0

3- مجموعه مهندسی کامپیوتر
a. زبان عمومی و تخصصی ضریب 1
b. ریاضیات ضریب 3
c. دروس مشترک ضریب 2
d. دروس تخصصی هوش مصنوعی ضریب 3


دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی رباتیک

دروس رشته مهندسی رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


دروس اصلی رشته رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


اتخاذ 4 درس از دروس زیر:


1- ریاضیات برای رباتیک 3 واحد
2- سینماتیک و دینامیک رباتها 3واحد
3- ناوبری رباتها 3 واحد
4- کنترل ربات 3 واحد
5- بینائی ربات 3 واحد
6- هوش محاسباتی 3 واحد


دروس اختیاری رشته رباتیک به شرح زیر تعیین گردید:


انتخاب 12 واحد از دروس زیر:


1. دو درس از دروس کارشناسی ارشد گرایش های برق، مکانیک، و کامپیوتر با تصویب گروه
2. یک درس از دروس کارشناسی ارشد سایر رشته های مهندسی و یا علوم با تصویب گروه
3. مباحث ویژه در رباتیک 3واحد
4. ربات های انسان نما 3واحد
5. ربات های پرنده 3واحد
6. ربات های دریایی و زیردریایی 3واحد
7. ریز رباتها 3واحد
8. بیو رباتیک 3واحد

• تعداد واحد های درس پروژه 6 واحد تعیین گردید.
• تعداد واحد های درس سمینار 2 واحد تعیین گردید.