عجیب ترین موجودات 2010


از «ميكروب تايتانيك» تا «سوسك ژوراسيك» در فهرست كشفيات تازه دانشمندان

هرساله موسسه بينالمللي اكتشاف گونههاي جديد به انتشار فهرست 10 گونه جديدبرتر سال گذشته ميپردازد كه در فهرست امسال هم از ميكروب آهن خوارتايتانيك تا زالويي با دندانهاي غولپيكر و سوسمارهاي ميوهخوار و قارچيكه براي تنفس در زير آب از آبشش برخوردار است، ديده مي شود.

بهگزارش ايسنا، زمين خانه موجودات خارقالعاده بسياري است و هر ساله بامعرفي گونههاي جديد كه تا آن زمان از نظر زيستشناسان دورماندهاند، غرقدر شگفتي ميشويم.


زالو با آروارههاي غول پيكر
دراين فهرست، زالوي Tyrannobdella rex وجود دارد كه از يك آرواره ودندانهاي غولپيكر برخوردار است. اين گونه در پرو در حالي كه به پيشانييك دختر بچه چسبيده بود كشف شد.

به گفته دانشمندان حدود 600 تا 700 گونه زالو تاكنون كشف شده و هنوز 10 هزار گونه ناشناخته ديگر در طبيعت موجود است.ميكروب تايتانيك!
باكتريHalomonas titanicae در جريان بررسيها در باقيماندههاي كشتي معروفتايتانيك كه در سال 1912 با يك كوه يخ برخورد كرده و غرق شد، روي زنگزدگياين كشتي كشف شد.

طبق بررسيها اين باكتري به سطوح استيل چسبيده وسطوح برجسته تپهمانند يا فرآوردههاي فرسايشي توليد ميكند كه با همراهيساير ميكروبها به زوال فلز كشتي تايتانيك و محو آرام آن منجر خواهد شد.

دانشمندان اين باكتري را براي حذف ضايعات فلزي كشتيهاي قديمي يا سكوهاي نفتي در اعماق اقيانوسها مفيد خواندهاند.خفاشماهي پنكيكي!
اينگونه ماهي با نام علمي Halieutichthys intermedius در سال 2010 در مياننشت نفت در خليج مكزيك كشف شد و تمام اعضاي اين گونه در اين نشت نفتياحاطه شدهاند.

اين گونه دمثابت به نظر با استفاده از بالههاي ضخيم بازو مانندش در آب حركت ميكند كه آن را بسيار شبيه يك خفاش نشان ميدهد.
گونه خاصي از قارچها به دليل داشتن اثر روانگردان روي افرادي كه از آنها تغذيه ميكردند از مدتها پيش مورد بررسي قرار داشتند.قارچي با تلالو جاويدان!گونه خاصي از قارچها به دليل داشتن اثر روانگردان روي افرادي كه از آنها تغذيه ميكردند از مدتها پيش مورد بررسي قرار داشتند.

قارچMycena luxaeterna كه يك گونه زيستتاب ابدي است كه در آخرينباقيماندههاي زيستگاه جنگلي اقيانوس اطلس در ساوپائولوي برزيل كشف شد.

اينگونه در تمام 24 ساعت روز از ساقه پوشيده از ژل خود يك نور سبز متمايل بهزرد ساطع ميكند. از ميان 1.5 ميليون گونه قارچ روي زمين تنها 71 گونهزيستتاب وجود دارد.سوسك جهنده!


در ميان اين فهرست همچنين گونه جديدي از سوسكها در جنوب آفريقا وجود دارد كه از پاهاي بلند براي جهش برخوردارند.

اينسوسك جهنده با نام علمي Saltoblattella montistabularis از قابليت جهش بهاندازه ملخ برخوردار است. اين گونه تا پيش از اين كشف تنها در اواخر دورهژوراسيك در عصر دايناسورها ديده شده بود. علاوه بر پاها، اين سوسك به جايچشمان كليوي شكل از چشمهاي نيمكرهاي شكل برخوردار بوده كه از كنارههاي سر به بيرون برآمده است.

همچنين شاخكهاي آن از يك نقطه ثابت اضافي براي كمك به حفظ تعادل در زمان جهش برخوردار است.سوسمار ميوهخوار
بهگزارش ايسنا، اكثر گونههاي برتر جديد بسيار كوچك بوده و تاكنونناديدهگرفته شده بودند، اما اين گونه جديد سوسمار كنترلي ميوهخوار حدود1.8 متر قد و 10 كيلوگرم وزن دارد. اين گونه در جنگل شمالي سيرا مادره درجزيره لوزون فيليپين كشف شد.

اين سوسمار با نام علمي آن Varanusbitatawa از رنگي درخشان با نوارهاي طلايي در پوست آن برخوردار است. بدن وپاهاي پوستهپوسته اين حيوان به رنگ آبي- سياه با نقطههاي زرد و سبز است.دم آن نيز در بخشهاي متناوب به رنگ مشكي و سبز است.
بز كوهي آفريقايي

يكبز كوهي از غرب آفريقا نيز راه خود را در فهرست برترين گونههاي سال بازكرد، اگر چه پيش از اين نيز شناخته شده و مورد بهرهبرداري انسان درآمدهاست.

محققان اين گونه را Philantomba walteri يا غزال كوچك والتر ناميدند.

ايننام به افتخار والتر ورهين به پاس خدماتش بر روي پستانداران آفريقاييانتخاب شدهاست. اين گونه بر اي اولين بار در سال 1968 در توگو كشف شد.


جيرجيرك گردهافشانجيرجيركGlomeremus orchidophilus كه از صداي گوشخراشي برخوردار است تنهاگردهافشان گل اركيده نادر cadetiion Réunion در مجمعالجزاير ماسكارين دراقيانوس هند است.

اين حيوان اولين گواه زنده بر گردهافشاني توسط جيرجيركها است.قارچ زيردريايي!

گونهديگر قارچ عجيب اين ليست، قارچ آبششدار Psathyrella aquatic است كه درآبهاي روان سرد و تميز بالاي رودخانه روگو در اورگون كشف شد.

محققان اين قارچ را براي 11 هفته مورد مشاهده و بررسي قرار دادند. اين قارچ تنها گونهاي است كه زير آب به بار مينشيند.عنكبوت پوست درختي داروين
عنكبوت كروي باف Caerostris darwini كه در جنگلهاي ماداگاسكار كشف شده نام خود را از چارلز داروين گرفته است.

اينعنكبوت شبكه تار خود را در دهانه رودخانهها و درياچهها ميبافد. در يكلحظه تا 24 متر در ميان رود ماداگاسكار كشيده شده و حداقل 30 حشره در دامميافتند. علاوه بر اندازه اين شبكه، اين تار از استحكامي تا 10 برابرمحصولات اليافي كولار برخوردار است.