مجموعه "T for Transition" ناممجموعه عکسهای میکروسکوپی در قالب تجربه ای علمی است که از اسکنمیکروسکوپی خون انسان و کلروفیل گیاهان و چند دارو گرد هم آمده است.

بهگزارش خبرگزاری مهر، نمونه های خون به تصویر کشیده شده به خود عکاس تعلقدارد و تصاویر سبز رنگ به خون درختان یا همان کلروفیل که به صورت پودر ازآزمایشگاه خارج شده و پس از تبدیل شدن به حالت مایع از آن عکسبرداری شدهاست.

این عکاس نمونه های مورد نظر خود را در میان دو لایه فیلمنگاتیو شفاف قرار داده و آنها را با نوار چسب ثابت کرده است و سپس بااستفاده از میکروسکوپی ساده آنها را اسکن کرده و تصاویر آنها را به ثبترسانده است. در ادامه نمونه هایی از این مجموعه عکس را مشاهده می کنید:


تصویر میکروسکوپی از خون درختان


تصویر خون انسانداروی کلونوپین


کلروفیل

تکناز