[JUSTIFY]آخرین نیوز:
دانشمندانآمریکایی و کانادایی بسیار کنجکاوند که دریابند روند و دلیل تکامل بالهادر ماهی های پرنده چه بوده است که آنها می توانند بر روی سطح دریا بهراحتی پرواز کنند. [/JUSTIFY][JUSTIFY]
به گزارش خبرگزاریمهر، مطالعات پیشین نشان می دهند که این جانداران طی روند تکاملی به منظورسازگاری با محیط زیست از موجودی دو بال به موجودی چهار بال تبدیل شده اندو شکل گرفتن دو بال دیگر بر روی بدن آنها در بخش بطنی به پرواز آسانتر وسریعتر آنها کمک کرده است.
ماهیهای پرنده چهار بال می توانند در مسیری به طول 400 متر نیز پرواز کنند ودر عین حال می توانند از مسیر خود بازگشته و ارتفاع خود را تغییر دهند.این در حالی است که ماهی های دو بال مسافتهای کوتاهتری را پرواز کرده ومعمولا مسیر حرکتی آنها خطی مستقیم و صاف است.
محققانطی مطالعات خود گونه های متنوع تری از ماهی های پرنده نیز یافته اند کهبرای زندگی در شرایط خاص بالهای آنها بزرگتری از حد عادی رشد کرده اند.این تنوع گونه های زیستی نشاندهنده وجود الگوهای پیچیده تری از تکامل اینماهی هااست.
قدرت پرواز و یا به عبارتی دیگر شناور شدن در هوا برفراز سطح آب دریا در واقع یک سازگاری دفاعی در برابر شکارچیانی مانندمرغهای دریایی، کوسه ها، ماهی های تن، و دلفینها است که معمولا در نزدیکیو یا بر روی سطح دریا در رفت و آمد و شکار هستند.
براساس گزارش بی بی سی، محققان بر این باورند که پرواز ماهی های چهار بال میتواند نوعی سازگاری برای جلوگیری از رو به رو شدن با دلفینها باشد، زیرادلفینها در تعقیب قربانیان خود بسیار فعال و پیگیر هستند و شاید در چنینشرایطی خروج سریع ماهی های پرنده بهترین راه فرار از میان گله ای ازدلفینها یا دیگر ماهی های شکارچی باشد. [/JUSTIFY]