چگونه یک عنکبوت خانهاش را بالای درخت میبرد/ تصاویر دیدنی از تلاش عنکبوت
تصاویرجدیدی که توسط یک گروه فیلمبرداری به ثبت رسیده نشان می دهند چگونه عنکبوتماداگاسکاری که برای اولین بار در سال 1926 کشف شده است می تواند صدفحلزون را از روی زمین به بالای شاخه های درختان کشیده و درون آن زندگی کند.

بهگزارش خبرگزاری مهر، گروه تصویربرداری برنامه ماداگاسکار بی بی سی برایاولین بار توانستند از عنکبوت "اولیوس کوئنوبیتوس" که به سختی می توانآنها را در زیستگاه هایشان به چشم دید، تصاویری را به ثبت رسانده و نشاندهند این عنکبوتها چگونه می توانند از خود در برابر شکارچیان محافظت کنند.زیستگاه عنکبوت صدف به دوش در میان خارزارهای بوته ای جنوب ماداگاسکار است.

محققانفرانسوی در دهه 60 در محیط آزمایشگاهی مطالعاتی را بر روی این عنکبوتانجام داده و دریافتند با استفاده از شبکه ای از تارهای عنکبوت می تواندصدف را تا 8 سانتیمتر به بالا کشیده و در آن زندگی کند. اما بررسی زندگیاین جاندار در محیط طبیعی نشان می دهد خانه های این عنکبوتها در ارتفاعبیشتری از 8 سانتیمتر از سطح زمین قرار می گیرند.

این عنکبوتهاتنها در شبها فعالیت می کنند و همین موضوع برای گروه تصویربرداری بی بیسی، کمی مشکل آفرین شد و از این رو آنها برای تصویربرداری از دوربینها ولامپهای فروسرخ استفاده کردند.

تصاویر نهایی توانست تکنیک شگفتانگیز عنکبوت را در بالا کشیدن صدف خالی حلزون تا ارتفاع نیم متری از سطحزمین آشکار کند. در این تصاویر دیده می شود که عنکبوت از یک تک تار ازشاخه بوته به پایین آمده و اولین تار خود را به پوسته صدف وصل می کند، سپسدوباره از تار به بالای بوته رفته و صدف را بالا می کشد.

تصویربردارانمشاهده کردند عنکبوت برای بالا کشیدن صدف بارها و بارها این کار را تکرارکرد و حتی گاه برای جلوگیری از چرخش سریع صدف معلق در هوا از تارهای جانبیاستفاده می کند. این عنکبوتها برای محافظت از خود در برابر شکارچیان تلاشفراوانی می کنند و صدفی را که وزنی 20 برابر وزن بدنشان دارد را در عرض 30دقیقه به بالا می کشند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این تصاویر اولینتصاویری هستند که توانسته اند تکنیک عنکبوت صدف به دوش را در بالا کشیدنصدف حلزون آشکار کند. در ادامه تصاویری از این فیلم کوتاه مدت را که ازفعالیت خانه سازی عنکبوت "اولیوس کوئنوبیتوس" به ثبت رسیده مشاهده می کنید:

(ازچپ به راست) عنکبوت کوچک در تصویر گوشه بالا سمت چپ کادر در حال پایینآمدن از بوته است، جاندار پس از اتصال تارش به پوسته صدف دوباره از همانتار بالا رفته و خود را به شاخه درخت می رساند
بارسیدن عنکبوت به شاخه، مرحله بالا کشیدن صدف آغاز می شود و برای رسیدن بهارتفاع دلخواه، عنکبوت بارها مسیر میان صدف تا شاخه بوته را طی کرده و هربار کمی صدف را بالاتر می کشاندکم کم صدف به بالا کشیده می شود و در نهایت پس از رسیدن به ارتفاع دلخواه عنکبوت می تواند
در خانه امنش زندگی را آغاز کند

خبرگزاری مهر