مورچهها موجوداتی باهوش، سختكوش ،جنگجو، با مسوولیت و فداكار برای گروهشانهستند. سراسر زندگی مورچه ها درتلاش سپری می شود. شیوه زندگی مورچه ها ازهرگونه ای كه باشند تقریبامشابه است. همه آنها اعم از مورچه های سرباز یاكارگر در خدمت جامعه وبقای كلنی خود هستند.گزارش كوتاه تصویری از دنیایشگفت انگیز مورچه ها. 6مرداد 89. منبع: مگزین نتور.گزارش : بهرام افتخاری.


تصویر یك مورچه سرباز گونه فئیدول كه در مقابل لانه كاملا مراقب است تا از ورود هرگونه پارازیت یا هر دشمنی جلوگیری كند.


مورچه های كارگر تكه برگ هایی را كه جمع كرده اند به لانه می برند.


مورچهها از حس تعاون و همكاری برخوردار بوده و برای بقای كلنی خود دست به هرگونه فداكاری می زنند. در اینجا گروهی از مورچه ها با بدن های خود پلی راساخته اند تا سایر اعضای گروه بتوانند از روی مانع سر راه عبور كنند


مورچهها برای دفاع از لانه از هیچ دشمنی هر اندازه هم كه بزرگ باشد نمی ترسند.در این تصویر چند مورچه گونه سكروپیا دشمن را محاصره كرده و با گاز گرفتناعضای دشمنی كه به مراتب بزرگتر از آنها است او را بی حركت كرده اند


مورچه های كارگر یا پرستار به دقت از لاروها مراقبت می كنند


تصویر یك ملكه مورچه های گونه عسل خوار میان اعضای گروهش كه از او مراقب می كنند

منبع"تکناز