زندگی در اعماقنیازمند سازگاری با تاریکی، فشار خردکننده آب و دمای پایین آن است. بهنظر میرسد فسیلهای زنده (جاندارانی که اغلب به ماقبل تاریخ تعلق دارند)به خوبی با این شرایط کنار آمدهاند.

کوسه 6آبششه

اینکوسهماهی که طعمه تهیهشده توسط محققان را به دندان گرفته، در عمق1400متری آبهای دریای کورال در کوئینزلند استرالیا شنا میکند. کوسهششآبششه با تقریبا 4متر طول، یکی از گونههای ساکن اعماق دریاست، اما ایناولین بار است که در عمق 1400متری و با استفاده از دوربین فوقپیشرفتهایکه از راه دور هدایت میشود، عکاسی شده است.
این آبزی شباهت بسیاریبه کوسهماهیهایی دارد که صدهامیلیون سال پیش در دریاها زندگیمیکردهاند و به همین دلیل اغلب به عنوان یک گونه ماقبل تاریخ یا فسیلزنده از آن نام برده میشود. یکی از موضوعات مورد علاقه محققان دید در شباین آبزی است که میتوان روند تکامل بینایی در انسان را از روی آن شناساییکرد.
فناوریهای تازه به کار گرفتهشده به کشف نحوه سازگاری آبزیانساکن اعماق دریا با فشار خردکننده آب، دمای پایین و تاریکی محیط کمکخواهند کرد. جانداران ساکن اعماق دریا باید در این محیط طعمههایشان راپیدا کنند و اجازه ندهند خودشان طعمه دیگر شکارچیان شوند. شناخت سیستمهایحسی که به ادامه حیات این آبزیان کمک میکند برای محققان بسیارحائز اهمیتاست.

ناتیلوس

ناتیلوسکه نوعی نرمتن است، یکی دیگر از آبزیان ساکن اعماق آبهای دریای کورالبهشمار میرود. چشمهای ناتیلوس که میلیونها سال پیش از تکامل چشمهایانسان تکامل یافتهاند، فاقد عدسی هستند و مانند دوربینهای بدون لنزپینهول یا همان اتاقتاریک عمل میکنند. (دریچه دیافراگم در ایندوربینها آنقدر کوچک است که تصویر معکوسی را روی مواد حساس میاندازد.)اما این اطلاعات چگونه در مغز پردازش میشوند؟
تحقیق در مورد چشمهایناتیلوس که میلیونها سال است بدون تغییر باقی ماندهاند، نهتنهامیتواند به این پرسش پاسخ دهد بلکه شناخت بهتری از عملکرد مغز انسان بهما خواهد داد. به عنوان مثال این تحقیق میتواند به محققان در درک بهتراختلالات مغزی که منجر به صرع میشوند، کمک کند.
دوربینی که در حالحاضر برای ثبت حیات در اعماق دریا به کار میرود میتواند حداکثر 72ساعتفیلمبرداری کند. احتمالا دوربینهای آینده مجهز به حسگرهای حرکتی خواهندبود که با درک جنبش در اطرافشان فیلمبرداری را آغاز خواهند کرد.

آمفیپود

اینسختپوست کوچک ساکن مناطق عمیق که به دوربین پیشرفته کنترل از راه دور زلزده، در عمق 1600متری دریا زندگی میکند. پوسته سخت بدن این جاندار بایدفشاری معادل 140 اتمسفر (140 برابر فشار هوا در سطح دریا) را در این اعماقتحمل کند. گونه دیگری از آمفیپود به نام Phronima سختپوست کوچکی است کهدرون بدن ژلاتینی نوعی از آبدزدک دریایی زندگی میکند. در سری علمیتخیلی«بیگانه» برای خلق هیولاهای فضایی از آناتومی این جاندار الهام گرفته شدهاست.

گونهای از ماهی ماهیگیر

اینتصویر از یک گونه ماهیگیر ساکن اعماق دریا گرفته شده است. زائدههایبلندی که روی بدن این ماهی میبینید وظیفه ارسال اطلاعات حسی را به مغزاین آبزی به عهده دارند. پژوهشگران میگویند بررسی انتقال این پیامهامیتواند به عصبشناسان در شناخت بهتر فیزیولوژی انسان کمک کند.

ماهی ماهیگیر آبهای عمیق

اینگونه از ماهی ماهیگیر که ساکن عمق 2000متری دریا است، بیش از آنکه ببینداز حس لامسهاش برای ادامه حیات استفاده میکند. ردیفهایی از زائدهها کهدر دو پهلوی ماهی قرار گرفتهاند، ارتعاشات را حس میکنند و به ماهی اجازهمیدهند در تاریکی مطلق اعماق دریا کوچکترین جنبشی را احساس کند.

عروس دریایی قرمز آتولا

رنگقرمز این عروس دریایی ساکن اعماق تاریک دریا اولینبار در سال 2006 و توسطنور حاصل از دوربین مشاهده شد. شناسایی آتولا نیز بخشی از پروژه اعماقدریا است که توسط دانشگاه کوئینزلند اجرا میشود. طی این پروژه که هنوز همادامه دارد محققان استرالیایی موفق شدهاند بسیاری از جانداران ماقبلتاریخ مانند کوسهماهیهای ششآبششی، ماهی عظیمالجثه روغنی، دستههایی ازسختپوستان و بسیاری گونههای ناشناخته دیگر را شناسایی کنند.

گونه ناشناختهای از سختپوستان

جاستینمارشال که رهبری پروژه اعماق دریا را به عهده دارد میگوید: «این سختپوستکوچک ناشناخته با چشمهای بزرگ و برجسته به ما یادآوری میکند انسان حداقلدر زمینه حس بساوایی تکاملیافتهترین جاندار روی زمین نیست. با مطالعهروی سیستمهای حسی این آبزی بر مبنای بومشناسی که میتواند شاملفیزیولوژی، آناتومی، رفتار و ارتباطات عصبی باشد، امیدواریم بتوانیمسیگنالهای عصبی و پیام هر یک را رمزگشایی کنیم».

ماهی با پولکهای بزرگ

اینماهی با ظاهری عجیب و پولکهای بزرگ شبکه عصبی گستردهای را زیر پوستش جاداده که میتوانید آنرا به صورت خطوط آبی کمرنگ در تصویر تماشا کنید.این شبکه مغز ماهی را با نوسانهای لحظهای از نزدیکشدن به غذا، جفت یادشمن آگاه میکند.

عروس دریایی پریفیلا

اینعروس دریایی که در اعماق دریا میدرخشد نیز یکی از فسیلهای زندهشناساییشده توسط دوربین پیشرفته کنترل از راه دور است. مطالعه روی اینآبزی شاید بتواند نحوه تکاملیافتن سلولهای عصبی را در بدن انسان آشکارکند.

آزادی ناتیلوس

اینتصویر که به تازگی گرفتهشده رهاشدن تعدادی ناتیلوس را در آبهای دریایکورال نشان میدهد. این فسیلهای زنده که برای بررسیهای زیستشناسیگرفتهشده بودند دارند به زیستگاهشان برمیگردند. بررسی مغز و چشمابتدایی آنها میتواند به درک بهتر حس بینایی در انسان کمک کند.

منبع:
خبر آنلاین به نقل از[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]