پژوهشگران پلي تكنيك برلين براي انجام يكسري تحقيقاتي درزمينهفرايندهاي پيري مغز، از زنبورها به عنوان يك مدل آزمايشگاهي استفادهكردندزيرا زنبورها از جمله حيواناتي هستند كه در محيطهاي اجتماعي وبسيارسازماني شده زندگي ميكنند. ‏ نتايج اين بررسيها نشان داد كهزنبورهايپيرتر در يك كلوني زنبورها بيشتر در انجام تكاليفي حضور دارند كهبه انرژيچشمگيري نياز دارند. اين پژوهشگران دريافتند كه افزايش طول دورهاينفعاليتهاي اجتماعي و تنوع آنها موجب بهبود توانايي يادگيريزنبورهاييميشود كه قدرت فعاليت مغز آنها كاهش يافته است و يا به عبارتيديگر پيرشدهاند.‏

براساس گزارش خبرگزاري مهر، اين پژوهشگران گروهياز زنبورهاي پير را واداركردند كه در محل نگهداري زنبورهاي نوزاد تكاليفدشواري را انجام دهند و دركمال شگفتي مشاهده كردند كه اين تغيير نقشاجتماعي تاحد چشمگيري توانايييادگيري و پلاستيسيته (نرمينگي) مداراتنوروني اين حشرات را بهبود بخشيد.‏ اين پژوهشگران ميگويند كه زنبورهابراي ما يك مدل بزرگ هستند ولي نهفقط به اين دليل كه ميتوانيم دربارهسازمانهاي اجتماعي آنها موارد بسيارزيادي را ياد بگيريم بلكه به اين دليلكه زنبورها ميتوانند با تغييرتكاليف اجتماعي خود، به سطوح جوان تر مغزيبازگردند. ‏لينک خبر:
منبع خبر: اطلاعات