تحقیقات نشان میدهد فقط انسانها نیستند کهبیدار شدن و فعالیت صبحگاهی برایشان مشکل است بلکه سوسکها هممانند انسانها با این مشکل مواجه هستند.
در تحقیقاتی کهدانشمندان زیست شناسی دانشگاه وندربیلت انجام دادند مشخص شد توانیادگیری سوسکها در طول روز متفاوت است.
این تحقیقات نشان میدهد که سوسکها در صبح نمیتوانند چیزی یاد بگیرند اما در بعد از ظهر وضع فرق میکند.
تریبیگ استاد زیست شناسی میگوید: این اولین نمونه از حشرات است کهتوان یادگیری آن محدود به ساعت بیولوژیک این جانور است.
دراین تحقیقات آمده است در حقیقت سوسکها میتوانند یاد بگیرند حتیبا وجود اینکه نمیتوان گفت این حشرات دارای میانگین هوشی بالاییهستند اما ساعات مختلف جسمی این موجودات بر توان یادگیری آنهاتاثیر دارد.

محققان در این بررسی که دو سال به طولانجامید و نتایج آن در مجله انجمن ملی علوم منتشر شد، دریافتندسوسکها از بوی فلفل بیزارند اما بوی وانیل را دوست دارند.
محققاندر این بررسی صدها سوسک را در ساعتهای مختلف روز آموزش دادند وآنها را آزمایش کردند تا دریابند که زمان چه تاثیری بر روی یادگیریآنها دارد.
سوسکهایی که در بعد از ظهر و در شب آموزش دیدهبودند تمایل داشتند که از آموخته خود تا چند روز استفاده کنند اماسوسکهایی که در صبح آموزش دیده بودند نمیتوانستند چیز جدیدی یادبگیرند و آن را به خاطر بسپارند.

استاد بیگ که این تحقیقاترا رهبری کرده است میگوید: ما از اینکه سوسکها در صبح تا اینمقدار از یادگیری عاجزند تعجب کردیم و این سوال برای ما به وجودآمد که چرا این جانور در این ساعت از روز نمیتواند یاد بگیرد، مااین را نمیدانیم.
این تحقیقات میتواند شناخت درباره ارتباطبین ساعتهای بیولوژیک و حافظه و یادگیری دیگر جانواران و انسان راافزایش دهد.
منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]