معرفی علف های هرز

نام علمی : Galium aparine L.

نام فارسی : بی تی راخ ، شیر پنیر ، علف شیر ، درکو

[color=#000000:2h5gp9i3][size=120:2h5gp9i3]نام های انگلیسی : Cleavers , Goose Grass , Herrif , Stichy Willie[/size][/color]

نام خانواده : روناس (Rubiaceae )

1- لپه ها : بزرگ ، مستطیلی ، دارای نوک شکافدار ، سبز تیره گاهی مایل به ارغوانی

2- ساقه : مربعی و دارای برآمدگی های قلابدار

3- اولین برگ های حقیقی : در دسته جات فراهم چهارتایی

4- جوانه های جوان : به سرعت در محور لپه ها توسعه می یا بند.

علف هرز یک ساله ی رایج در اراضی زراعی و بایر.
نام علمی : Taraxacum officinale L.
نام فارسی : گل قاصد ، قاصدک ، علف قاصد ، چاچ خر ، کاسنی زرد ، کره گوش ، گرزمال
نام انگلیسی : Common Dandelion
نام خانواده : کاسنی (Asteraceae )
1- لپه ها : تخم مرغی
2- اولین برگ های حقیقی : سبز تیره و براق و بدون کرک ، حاشیه ها دارای دندانه های متمایل به سمت پشت (پایین ) هستند.
- علف هرز مشابه : شیر تیغک های چند ساله نیز دارای دندانه هایی به سمت پشت می
باشند ، ولی دندانه ها سبز مایل به آبی است .
- علف هرز چندساله رایج در علفزارها و باغات.
تاج خروس

Amaranthus retroflexus

Red root pigweed
تاج خروس گياهي است از خانواده Amaranthaceae چهاركربنهو يكساله خشبي به ارتفاع50تا100 سانتي متر با ساقه هاي پاييني قرمزيا داراي نوار قرمز كه تا انتهاي ريشه اصلي تداوم دارد. پهنك برگها ضخيم و رگبرگهاي آن واضح هستند برگهاي آن نسبتا پهن ونيزه اي شكل((lance-shaped بوده،بادمبرگهاي ضخيم و قوي كه به ساقه متصل هستند و به تدريج به رنگ قرمز در مي آيند.
تكثير آن توسط بذر،ريشه هاي زير زميني قرمزرنگ وعميق صورت ميگيرد.گلها كوچكو سبزرنگ، بذرها برنگ سياه براق، عدسي شكل ودر دو طرف محدب كه داراييك شكاف كوچك در كنار بذر ميباشد.مهمترين علفهاي هرز اين جنس شاملA.palmeri,A albus ,A.viridis,A.graecizans ميباشد.
علفهاي هرز خانواده تاج خروس داراي مقدار زيادي نيترات يا اكسالات هستند كه ممكن است باعث مرگ دام شوند.
تاج خروس در مزارع توتون،باغهاي چاي، سبزي ،صيفي وزمينهاي باير مي رويد.
روشهاي کنترل:
علاوه بر روش مكانيكي(وجين)مي توان از روشهاي شيميايي استفاده كرد.
درمزارع لوبيا از سم تري فلورالين((EC48%به نسبت1تا2ليتر در هكتاربه صورت مخلوط با خاك قبل از كشت لوبيا،در مناطق پنبه كاري از اتال فلورالين((EC33.3%به نسبت 3تا 3.5ليتر در هكتارقبل از كاشت و مخلوط با خاك به عمق 10 سانتيمتر و در يك نوبت سم پاشي ميشودخارشتر
Alhagi psuedalhagi

Camelthorn

خارشتر گياهي است علفي و چند ساله از خانوادهLeguminosae،تكثير انتوسط بذر و ريزوم صورت ميگيرد.داراي شاخه هايي انبوه و در هم،ساقه سبز رنگ است. اين گياه برگهاي ساده اي دارد كه2تا4ميليمتر عرضو2تا10 ميليمتر طول دارند. برگها به شكل بيضي كشيده هستند كه درپايه خارها قرار گرفته اند.گلها به طور منفرد يا دوتايي در طرفينشاخه ها قرار دارند. كاسه گل تقريبا 2 ميليمتر طول دارد و بدون كركاست.دندانه هاي كاسه نوك تيزوتخمدان نيز بدون كرك است. ميوه اينگياه باريك و بدون كرك بوده سطح رويي ان صاف و سطح زيرش بند بنداست.رنگ گلها صورتي يا صورتي مايل به بنفش است. دمگل 1 تا 3 ميليمتراست.

اينعلف هرز به شوري مقاوم بوده و بيشتر در نواحي خشك وبياباني وجوددارد گوسفندان و شتر از آن تغذيه ميكنند.از گونه هاي ديگر ان ميتوان A.persarumرا نام برد.

خارشتر از علفهاي هرز مزارع پنبه،نيشكر،چغندرقند،گندم، جو،سبزي و صيفي است.

روشهاي کنترل:

خارشتررا ميتوان با سم پاشي با علفكش تو-فور-دي پس از سبز شدن در مزارعغلات به نسبت 5 ليتر در هكتار كنترل كرد. مصرف علفكشها قبل از سبزشدن تاثير چنداني در كنترل اين گياه ندارد.نام علمی :Viola arvensis L.


نام فارسی : بنفشه


نام انگلیسی : Field pansy


نام خانواده : بنفشه (Violaceae )

1- لپه ها : مستطیلی ، سبز تیره ، دارای نوک دندانه دار
2- اولین برگ های حقیقی : دارای نوک کاملا گرد.
3- برگ های بعدی : پهن ، دارای قطعه (لوب) ، کمی کرک دار
دمبرگ ها مشخص و کرک دار هستند .
برگ ها در ابتدا پیچ خورده هستند و یکی پس از دیگری باز می شوند .

علف هرز یک ساله رایج در اراضی زراعی.باتشکر از انجمن مهندسین ایران