تضاد بینایی کامپیوتر و بینایی ماشین

Computer Vision vs Machine Vision


Computervision and machine vision differ in how images are created andprocessed. Computer vision is done with everyday real world video andphotography. Machine vision is done in oversimplified situations as tosignificantly increase reliability while decreasing cost of equipmentand complexity of algorithms. As such, machine vision is used forrobots in factories, while computer vision is more appropriate forrobots that operate in human environments. Machine vision is morerudimentary yet more practical, while computer vision relates to AI.
تضادبینایی کامپیوتر و بینایی ماشین در چگونگی ایجاد تصویر و پردازش آن است.بینایی کامپیوتر هر روزه در فیلمبرداری و عکسبرداری دنیای واقعی انجام میشود. بینایی ماشین در حالت های بسیار ساده انجام می شود. قابلیت اعتمادافزایش می یابد، در حالی که هزینه ی تجهیزات و پسچیدگی الگوریتم کاهش مییابد.
در نتیجه در کارخانه ها بینایی ماشین برا ی ربات ها استفاده میشود، در حالی که بینایی کامپیوتر بیشتر برای ربات هایی که در محیط هایانسانی عمل می کنند، مناسب است. بینایی ماشین ابتدایی تر است ولی کاربردیتر است، در حالی که بینایی کامپیوتر به هوش مصنوعی بستگی دارد.

منبع : societyofrobots.com

----------------------------------------

بینایی کامپیوتر

Computer Vision


Fieldof robotics in which programs attempt to identify objects representedin digitized images provided by video cameras, thus enabling robots to"see." Much work has been done on stereo vision as an aid to objectidentification and location within a three-dimensional field of view.Recognition of objects in real time, as would be needed for activerobots in complex environments, usually requires computing power beyondthe capabilities of present-day technology. See also patternrecognition.
بینایی کامپیوتر گرایشی از رباتیک استکه در آن ، با شناسایی اشیاء موجود در تصاویر دیجیتالی بدست آمده ازدوربین های فیلم برداری ، امکان "دیدن" را برای ربات ها فراهم می سازد.تا کنون کار های زیادی بر روی دید دوگانه (استریو ویژن) جهت کمک بهشناسایی و مکان جسم در سه بعد انجام شده است. جهت شناسایی اشیا به صورتبلادرنگ که ربات ها در محیط های پیچیده بدان نیازمندند ، معمولا احتیاج بهقدرت محاسباتی فراتر از تکنولوژی روز داریم.

منبع : Britannica Encyclopedia

----------------------------------------

پردازش تصویر

image processing


به مجموعه عملیاتی که یک ماشین الکترونیکی(مثلا کامپیوتر) به منظور ویرایش تصاویر انجام میدهد پردازش تصویر یا گفته می شود.
مثال: به تمامی عملیاتی که در برنامه فوتوشاپ بر روی تصاویر انجام میشود پردازش تصویر گفته میشود.


----------------------------------------

بینسه عبارت "پردازش تصویر" و "بینایی کامپیوتر" و "بینایی ماشین" تفاوت وجوددارد. که متاسفانه در ایران خیلی ها فرق این ها را نمی دانند و به همه یآن ها می گویند پردازش تصویر !