دروس کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک در خارج از کشور

متاسفانه تاکنون اشد مهندسی رباتیک در ایران ؛ تعریف نشده است .

دروس تدریس شده در کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک در خارج از کشور به شرح زیر است

Advanced Embedded System Design
Advanced Robotics
Advanced Servo control Systems
Ambient Intelligence
Applied mechanics
Artificial Intelligence
Autonomous Systems
BioRobotics
Computer Vision
Control of linear multi-variable systems
Control Systems Design
Cooperative robotics
Design and Optimization of Products and Systems
Design for Manufacturability
DSP Systems Design
Dynamics and Control of Spacecraft
Embedded and Distributed Computing
Flexible automation
Fuzzy Systems
Handling and Assembly Techniques
Human computer interaction
Hybrid Systems
Intelligent Control Systems
Introduction to Adaptive Systems
Knowledge-Based Systems
Learning in Robotics
Machine Learning
Mechanical design methods in robotic
MEMS
Mobile Robot Systems
Neural Networks
Nonlinear control theory
Optimization and Control
Physical Modelling and Simulation
Probability and Random Processes
Real-time systems
Robot Motion Planning
Robot Programming Methods
Smart Materials and Structures
Smart Sensors Systems Design
Software architectures for robotics
System Theory
Vehicle Control Systems
Vehicle Dynamics
Virtual Reality

ارشد رباتیک دارای گرایش های زیر است


اتوماسیون
سیستم های هوشمند
ربات های موبایل
ربات های فضایی
سنسور و پردازش سیگنال
میکرو رباتیک
بیو رباتیک