در این پست مداری را برایتان آماده کرده ام که باساخت آن می توانید آن را در کیس کامپیوتر جاسازی کرده و یک فن را به آنمتصل کنید . با گرم شدن هوای داخل کیس فن به طور اتوماتیک روشن شده وآنقدر کار می کند که هوای داخلی کیس را خنک کند .


اینمدار با ولتاژ 12 ولت کار می کند . سنسور این مدار در واقع یک مقاومتحرارتی ( NTC )است که با افزایش دما مقاومتش کاهش می یابد . این سنسور رامی توانید به قسمت هایی از قطعاتی که گرم می شوند متصل کرده و منتظر باشیدکه در صورت داغ کردن قطعه فوق فن روشن شده و تا جایی کار می کند تا قطعهفوق را خنک کند .
امیدوارم مورد توجه واقع شود