مدار زیر طرح یک پری آمپلی فایر با بهره بالا است
هسته اصلی این مدار آیسی اپ آمپ دو طرفه به شماره tl072 می باشد.
از این مدار می توانید برای تقویت منابع صوتی ضعیف استفاده کنید_________________