یکی از شگردهایی که فرقه گریان در دستور کار خود قرار می دهند، مال اندوزی از راه تحمیق مریدان است.

بهگزارش «تابناک»، سران فرقه کیهانی که تنها و تنها به فکر افزودن موجودیحساب های خود در بانک های خارجی به وسیله سرکیسه کردن و اخاذی کردن ازمردم هستند، در یکی دیگر از اقدامات خود، برگ قرارداد با دانشگاه طب سنتیارمنستان را دستکاری و جعل کرده اند.


چندی پیش، پیروان اینفرقه با ایجاد هیاهو از دریافت دکترای افتخاری توسط رئیس فرقه که هنوزنتوانسته داشتن دیپلم خود را نیز به اثبات برساند، از دانشگاهی درارمنستان خبر دادند.
درهمین باره، شخصی با نام «امیرحسین س» که از اعضای این فرقه است، با ارتباطگیری با ریاست دانشگاه طب سنتی ارمنستان آقای سریبكیان و قول جذب افراداین فرقه و پرداخت پول بابت مدارکی که به یک پول سیاه نیز نمی ارزد، اینمدرک را برای «م ط» فراهم می کند تا از این راه هم در دل استاد! جای بازنماید و هم بتواند نقشه شوم اخاذی خود را به اجرا گذارند.

نام نویسی آغاز می شود

رئیساین فرقه که از این مدرک بی محتوا غرق در شعور کیهانی می شود و با چاپ عکسبه خیال خود، فارغ از تحصیل می شود، به تبلیغ این شخص و این نوع مدرک دربین اعضا پرداخته که همین امر و همچنین پیش ثبت نام توسط دیگر عناصر اینفرقه، موجب می شود تا پانصد تن از اعضای این فرقه برای دریافت این مدرکمجعول نام نویسی کنند.


جعلیات شروع می شود

اصلتوافق نامه منعقده بین این دانشگاه مدرک فروش ارمنستانی و فرقه کیهانی،پرداخت سیصد هزار درام، معادل هشتصد دلار بابت صدور دکترای افتخاری برایهر گروه 20 تا 55 نفره بوده است، اما «امیرحسین س» با هماهنگی با دیگرشرکای جاعل خود با دستکاری در اصل قرارداد و حذف بند 2 قرارداد که بیانگرارتباط مالی این فرقه با این دانشگاه است، به اخاذی از فریب خوردگان فرقهمی پردازد، در واقع با دریافت مبلغ 1300 دلار از هر نفر و هزینه کرد تنها450 دلار، نزدیک پانصد مدرک بی محتوا در اختیار فریب خوردگان این فرقه میگذارد.

با یک حساب سرانگشتی، نامبرده مبلغ چهار صد و بیست و پنجهزار دلار برای پانصد برگ چاپی که شاید ارزش قاب کردن هم نداشته باشد تاچه برسد به عنوان یک مدرک علمی به شمار آید، به جیب زده است.


گفتنی است، اصل قرارداد که به زبان روسی است تا کنون نه ترجمه شده و نه عناصر مال باخته فرقه از محتوای آن چیزی می دانند.

بنابر این گزارش، نامبرده با پول های بادآورده که ماحصل حماقت افراد جذب شدهبه این فرقه است در شهر ایروان آژانس هواپیمایی تاسیس کرده تا به راحتیبتواند به اعمال خلاف قانون خود ادامه دهد، ضمن اینکه با اعتراض عده ای ازاساتید این دانشگاه در خصوص به زیر سوال رفتن هویت علمی دانشگاه با عقداین چنین قراردادی و از سوی دیگر، آگاهی ریاست این دانشگاه از دستگیریرئیس این فرقه، قرارداد اصلی هم از سوی دانشگاه ارمنستان فسخ می شود.

گفتنیاست، برخی اخبار حاکی از آن است که اعضای این فرقه با توجه به رسوایی بهبار آمده درباره اخاذی و جعل به دنبال بستن قرارداد جدید و ذکر ارقام بالابه صورت صوری برای توجیه این کلاهبرداری خود هستند.