سازمان فضایی ایران جزئیاتی از عملکرد ماهواره ایرانی رصد را تشریح کرد.

بهگزارش «نسیم»، این ماهواره تا ساعت12:30 روز شنبه 28خرداد، 45 بار به دورزمین چرخیده و 18 بار از فراز آسمان ایران عبور کرده است.

روابط عمومی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران در این باره نوشت:

ماهواره رصد هم اکنون (تا ساعت12:30 روز شنبه 28/3/90) بالغ بر 45 بار به دور زمین چرخیده است.


اینماهواره در این تعداد چرخش به دور زمین، 18 بار نیز از فراز آسمان ایراناسلامی عبور کرده و تاکنون 10 بار از ایستگاه های زمینی برای کنترل وپایداری دستور گرفته و هر بار دریافت این پیام ها تائید شده است.
تاکنون ایستگاه های زمینی 4 بار داده های سنجشی (تله متری) را از ماهواره دریافت کرده اند.

بهاعتقاد کارشناسان همه این نشانه ها حاکی از عملکرد صحیح زیر سیستم هایموجود در ماهواره از جمله کامپیوتر روی برد، تغذیه و توان الکتریکی (باطریها و سلولهای خورشیدی)، سیستم های مخابراتی و کنترل وضعیت و دما می باشد.

تلاشبرای پایدار سازی از طریق صدور فرامین از ایستگاه های زمینی در حال انجاماست و در اولین فرصت که تصاویر دقیق و کامل در یافت شود در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.