اگر
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر باشد با :
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


کار سخت (Hard Work)
H+A+R+D+W+O+R+K
98% = 8+1+18+4+13+15+18+11

دانش (Knowledge)
K+N+O+W+L+E+D+G+E
95% = 11+14+15+23+12+5+4+7+5

عشق (Love)
L+O+V+E
54% = 12+15+22+5

شانس (Luck)
L+U+C+K
47% = 12+21+3+11

* پس چه چیزی 100% را می سازد، چه عاملی باعث زندگی 100% میشه ؟

آیا آن پول (Money) است؟
- نه !!!
M+O+N+E+Y
72% = 13+15+14+5+25

آیا آن رهبری (Leadership) است؟
- بازم نه !!!
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
89% = 12+5+1+4+5+18+19+9+16

*هر مسئله ای یک راه حلی دارد تنها اگر فکر با نحوه نگرش خود را تغییر دهیمبرای رفتن به بالا تا 100% حقیقتاً چرا ما نیاز رفتن به بالا داریم ...
حتی یک ذره بیشتر ...

ATTITUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
100% = 1+20+20+9+20+21+4+5
( گرایش – حالت – هیئت – طرز برخورد – روش و رفتار )
آن نگرش و نحوه تفکر ما بسوی زندگی و کار ماستکه زندگی را صد در صد می سازد


.