در تصویر زیر یک دستگاه تعیین کننده نقطه ذوب را میبینید


[JUSTIFY]نقطهذوب درجه حرارتی است که در آن درجه حرارت، ماده جامد به مایع تبدیل شود.در تمام مدت ذوب درجه حرارت ثابت می ماند و در این درجه حرارت دو فاز درحال تعادل هستند. وجود ناخالصی در یک ماده، نقطه ذوب آنرا پایین می آورد ومخلوط دو ماده، دارای نقطه ذوبی پایین تر از هر کدام از دو ماده اولیهاست. دامنهذوب، دمايی است که ترکیب شروع به مایع شدن میکند تا دمایی که به طور کاملمایع میشود. ترکیب خیلی خالص دامنه ذوب 5/0 درجه یا کمتر دارد. دامنه ذوبترکیبات خالص معمولی 2-1 درجه است. خلوصترکیب از دو طریق مشخص میشود: اول اینکه ماده خالص تر نقطه ذوب بالاتریدارد، دوم اینکه ماده خالص تر دامنه ذوب کمتری دارد یعنی بین درجه حرارتشروع و پایان ذوب اختلاف کمتری وجود دارد. تعیین نقطه ذوب صحیح یک ترکیب آلی احتیاج به ماده کافی دارد تا با سرد و گرم کردن های متناوب بتوان در بین فازهای مایع و جامد تعادل برقرار کرد و درجه حرارت آن را اندازه گرفت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تعيين نقطه ذوب يك نمونه با استفاده از دستگاه[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]یکلوله مویین کاملا تمیز برداشته و به وسیله شعله یک طرف آنرا کاملا مسدودنمائید و چند بار نوک باز لوله مویین را آهسته به داخل جسم جامد بزنید. بابرگرداندن لوله و با زدن سریع انتهای بسته لوله بر روی یک سطح محکم میتوانجسم جامد را به طرف انتهای بسته لوله هدایت کرد. جسم باید در انتهای بستهلوله کاملا متراکم شود. بهترین راه انجام این کار آن است که در خاتمه لولهمویین را از درون یک قطعه لوله شیشه ایبزرگتر که تقریبا به طول 60 سانتیمتر باشد، بر روی سطح محکمی رها کنید.سپس لوله مويين را در محل مخصوص قرار داده و با توجه به منابع دماي آنماده را 10 درجه پايين تر در نظر ميگيريم . قطره ابتدايي شروع نقطه ذوب رانشان مي دهد و همانطور كه اشاره شد ماده خالص با يك تا دو درجه اختلاف ازنقطه شروع ذوب مي شود. اما اگر اين اختلاف بيشتر شد ماده ناخالص است. [/JUSTIFY]