گزارش کار آزمایشگاه شیمی پلیمر - مبحث تهیه رزین ملامین فرمالدئید خدمتتان تقدیم می شود امید است مورد توجه دوستان قرار گیرد.

آزمایش تهیه رزین ملامین فرمالدئید

[JUSTIFY]بسیارياز واکنشهاي پلیمریزاسیون ، به موادي منجر میشوند که در صنعت ، کاربردهايبسیار مهمی دارند. تهیه پلیمر ملامین- فرمالدئید به مادهاي منجر میشود کهروزانه در منزل و بیرون ، بسیار با آن مواجهیم. واکنش پلیمریزاسیونملامین- فرمالدئید ، یک واکنش پلیمریزاسیون تراکمی میباشد. اگر در جریانواکنش پلیمریزاسیون ، به همراه پلیمر ، مواد دیگري با اجرام مولکولی پایینتشکیل شوند و تغییر در ترکیب عنصري و ساختمانی پلیمر حاصل شود،پلیمریزاسیون از نوع مرحله اي یا تراکمی بوده و منومرهایی که به این ترتیبپلیمریزه میشوند، حاوي دو و یا چند گروه عاملی میباشند.
ملامین بافرمالدئید میتواند در محیط اسیدي یا بازي ، واکنش چند تراکمی انجام دهد وبرحسب شرایط تنظیم واکنش ، پلیمر یک بعدي یا سه بعدي ایجاد کند. [/JUSTIFY]
وسایل مورد نیاز

حمام آبی
بالن 3 دهانه حاوي مبرد
کپسول چینی
ملامین
فرمالین
% محلول هیدروکسیدسدیم 10
گلیسیرین

روش آزمایش

داخلبالن 3 دهانه ، 22،5 گرم فرمالین (معادل با 0،3 مول فرمالدئید) میریزند.بر روي آن ، 12،6 گرم ( 0،1 مول) ملامین ریخته و جهت تنظیم PH سیستم در7.5 تا 8 محلول هیدروکسید سدیم 10 % میافزایند. سپس 2 دهانه بالن را مسدودکرده و مخلوط را به مدت 40 دقیقه در حمام آبی که دماي آن 90 تا 95 درجهسانتی گراد میباشد، قرار میدهند. بعد از زمان فوق ، دما را به 70 درجهسانتیگراد رسانده و دهانه هاي مسدود شده را باز کرده و به یکی از دهانه ها، لوله اي ظریف (موجی) و به دیگري سیستم خلاء متصل می کنند در دمای 60 تا70 درجه سانتی گراد و در فشار 100 تا 120 میلی متر جیوه آب موجود در سیستمرا از محیط عمل دور میکنند. مخلوط بدست آمده را به کپسول چینی ریخته و برروي آن 2 گرم گلیسیرین افزوده، در دماي 150 درجه سانتیگراد و تا تشکیلمخلوطی سفت و سخت ، آن را حرارت میدهند. رزین سخت شده را در تکه هاي نازكجدا میکنند.


نتیجه آزمایش

[JUSTIFY]ماده حاصله در صنعت کاربردهای فراوانی دارد
باافزایش 20 درصد کائولن به ماده فوق فرمیکال تولید می شود که در واقع همانماده استخوانی روی میز های کابینت است که تحت فشار بالا و خلاء پرس می شود.
جنس کلید ها و پریز های برق از ماده ملامین فرمالدئید می باشد .[/JUSTIFY]
[HIGHLIGHT=#ff0000]کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز است[/HIGHLIGHT]

سنترال