خبرگزاري فارس: جديدترين ماهواره ايراني با نام «رصد» پس از پرتاب موفق در مدار زمين قرار گرفت.


بهگزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري فارس، همزمان با ميلاد مبارك حضرتاميرالمؤمنين علي(ع) جديدترين ماهواره ساخت جمهوري اسلامي ايران با نام«رصد» با حضور سردار وحيدي وزير دفاع پرتاب و با موفقيت در مدار زمين قرارگرفت.

«رصد» نخستين ماهواره تصويربرداري ايران است كه تماميمراحل طراحي، ساخت، تجميع، تست و آمادهسازي آن در داخل كشور و توسطمتخصصان داخلي صورت گرفته است.

برقراريارتباط با ايستگاههاي زميني، تصويربرداري از زمين و ارسال تصاوير به همراهاطلاعات تلهمتري به ايستگاههاي زميني از مهمترين مأموريتهاي اينماهواره است.

توپولوژي و ساخت ايستگاههاي زميني ماهواره «رصد» بهگونهاي طراحي شده كه بيشترين دسترسي به ماهواره را جهت دريافت اطلاعات وارسال فرامين كنترل فراهم كرده باشد.

بنابراين گزارش، اغلبزيرسيستمهاي اصلي يك ماهواره بزرگ در «رصد» وجود دارد كه از جملهميتوان به سيستمهاي مديريت توان، پانلهاي خورشيدي، كنترل وضعيت، محمولهاكتيكي، GPS، مديريت داده و فرامين روي بورد، گيرنده و فرستنده روي بورد،فرستنده رنجينگ و كنترل دما اشاره كرد.

«رصد» 15.3 كيلوگرم وزنداشته كه براي تزريق در مداري با ارتفاع 260 كيلومتر طراحي شده است وميتواند در هر شبانه روز 15 بار به دور زمين بچرخد.


ايندومين ماهوارهبر ساخت جمهوري اسلامي ايران است كه ميتواند ميكروماهواره16 كيلوگرمي را تا ارتفاع 260 كيلومتر از سطح زمين قرار دهد. طول اينماهوارهبر 22 متر، قطر آن 1.25 و وزن آن 26 تن است.

عملياتموتور اول و جدايش آن، عمليات موتور دوم، خارج شدن ماهوارهبر از جو غليظ،رسيدن به سرعت مورد نظر و جدايش ماهواره از ماهوارهبر مراحلي بودند كه دراين پرتاب با موفقيت انجام شد.

چهار ايستگاه رهگيري، ايستگاهتلهمتري و فرمان، ايستگاه مركزي و ايستگاه متحرك، عمليات رهگيري، هدايت وكنترل و دريافت اطلاعات از ماهوارهبر سفير «رصد» را برعهده دارند كه آنهانيز با موفقيت عمليات خود را انجام داده و به كار خود ادامه ميدهند.