وابراون دختر نجیب و زیبای بود که در روز 6 فوریه سال 1912 در شهر شلوغمونیخ متولد شد او عاشق آلمان و حزب نازی بود این باعث شده بود که هنگامیکه هیتلر رهبر حزب می آمد به عکاسخانه ایی که او در آن کار می کرد بیایدهمه تلاش خود را می نمود تا بهترین و زیباترین عکس ممکن را از او بگیرد اومی خواست در خطوط چهره آدلف هیتلر قدرت آلمان و عشق به سرزمین مظلومش کهپس از جنگ جهانی اول دچار بحران و هزار مصیبت دیگر بود و مجبور بود طبقعهد نامه ورسای خراج به انگلیس و فرانسه بپردازد را نشان دهد او در هیتلراین توان را می دید که او می تواند کشورش را نجات بخشد . با این که هیتلرهنوز شناسنامه آلمانی نداشت او شیفته این مرد اتریشی شده بود .

درسال 1932 هیتلر شناسنامه آلمانی گرفت و به تابعیت آلمان درآمد آلمانی کهبه خاطر آن پانزده سال قبل در جنگ جهانی اول در جنگ اول جهانی در جبههفرانسه به مدت یک سال کور و زخمی شد .
همان سال هیتلر هنگامی که اوابراون فقط 20 سال داشت از او خواست که با هم زندگی کنند. این در حالی بودکه هیتلر در آن زمان 43 سال داشت .

اوا با وجود مخالفت پدرش فریدریش براون پیشنهاد آدولف هیتلر را عاشقانه پذیرفت و از آن پس تا آخرین لحظه عمر در کنار او زندگی کرد.
یکسال بعد در ژانویه 1933 هیتلر پس از پیروزی در انتخابات به صدر اعظمی رسیدو کابینه خود را با همکاری حزب دست راستی آلمان تشکیل داد. پس از اندکی بامرگ هیندنبورگ رئیس جمهور آلمان شد .
گرمای عشق اوا براون قلب زخمیهیتلر از عشق ناکام گذشته ژلی روبال ، گرمایی دوباره بخشید او تواناستدوباره استواری و اقتدار سیاسی و مبارزاتی خویش را بدست بیاورد .

هیتلرپس از به قدرت رسیدن هرگز اوا براون رادر امور دولتی و سیاست دخالت نمیداد و به ندرت در مراسم او را به همراه خود میبرد و عملا اوا در سایههیتلر زندگی می کرد.

اوا براون اغلب به اسکی و یا دوختن لباس برای عشقش می پرداخت و پناه آخر آدلف بود . این مسیر را تا آخرین لحظه عمر ادامه داد .





درهنگامی که سقوط برلین نزدیک شده بود، هیتلر مایل نبود اوا براون را بههمراه خود به پناهگاه زیر زمینی ببرد، اما اوا اصرار کرد که می خواهد درکنار او بمیرد.

اوا 13 سال همسر غیر رسمی هیتلر بود .هیتلر در روز29 آوریل سال 1945 در مراسمی ساده که در پناهگاه زیر زمینی و با حضورتعداد اندکی از جمله جوزف گوبلز ، وزیر تبلیغات آلمان نازی و همسرشبرگزارشد ، به طور رسمی با اوا براون ازدواج کرد و روز بعد هر دو خودکشیکردند و اجساد آنان را در کنار هم آتش زدند تا به دست سربازان شوروینیفتند. با وجود این ، سربازان شوروی بقایای اجساد نیمه سوخته آنها را بهدست آوردند.

در روز 30 آوریل سال 1945 که پناهگاه هیتلر در شهربرلین از نزدیک زیر آتش ارتش سرخ بود، هیتلر با تپانچه خود خودکشی کرد واوا در همان لحظه با خوردن سیانور روح عشقش را یک لحظه هم تنهانگذاشت گوبلز وزیر فرهنگ رژیم نازی طبق وصیت هیتلر پس از مردن آن دو، اجساد آنها را در گودالی که از پرتاب بمب های متفقین پدید آمدهبود آنها را با بنزین سوزاند و سپس خود همسر و فرزندانش به شکل دسته جمعیخودکشی کردند .

اوا براون هنگام مرگ فقط 33 سال داشت او فقط مدت 24 ساعت همسر رسمی عشقش بود.

ناماوا براون زنی که تنها 24 ساعت همسر قانونی آدولف هیتلر بود در کنار ناماو در تاریخ ثبت شد . اوا براون دختری که همه وجودش برای تعالی آلمان درتب و تاب بود در تمام سالهایی که هزاران جنایت و انگ انگلیس و اسرائیل وآمریکا به هیتلر چسباندن نامش پاک ماند . چون قلب او سپید و پاک بود بهقول متفکر فاخر حال حاضر کشورمان ارد بزرگ : ستایشگران میهن مردان و زنانآزاده اند . اوا براون ستایشگر کشورش بود و در این راه تا آخر راه راپیمود و برای همین امروز محبوب صدها میلیون آدم میهن میهن پرست در سرتاسرجهان است .

چند نکته دیگر از زندگی اوا براون :

نام کامل او " اوا آنا پائولا براون " است .

اوابه درس خواندن علاقه ای نداشت چون کتابهای تحصیلی شان را سراسر توهین بهتاریخ کشورش می دید ( کتابهای درسی مردم آلمان توسط کشورهای پیروز جنگجهانی اول نوشته شده بود ) و نهایتا در سال ۱۹۲۹ مدرسه را ترک کرد. پدرشبه این مساله واکنش شدیدی نشان می دهد و در خانه مقررات به مراتب دست وپاگیرتری را به اجرا می گذارد.
تنگنای مالی باعث شد اوا براون در یکیاز عکاسخانه های مشهور به نام هوفمن مشغول به کار گردد و در این عکاسخانهاوا برای اولین بار با آدولف ملاقات می کند.
پدرش معلم و مادرش خانهدار بود. پدرش فردریش فریتز براون و مادرش فرانزیسکا فانی کرانبرگر ازخانواده های محترم ساکن منطقه باواریا بودند .
اوا براون دو خواهر دیگر بنامهای ایلزه و مارگارت داشت و فرزند دوم به حساب می آمد .
پدراوا همیشه در آرزوی داشتن یک پسر بود و قبل از تولد او نام پسرش را رودلفانتخاب کرده بود .زندگی پنج نفره آنها بسختی اداره می شد اما پس از مدتیبا ارثیه ای که از طرف یکی از اقوام به آنها تعلق گرفت صاحب زندگی نسبتامرفهی شدند .



منبع:سایت پارسی