طراح پازل هلندیموفق شد با کمک گرفتن از فناوری چاپ سه بعدی به صورت آنلاین بزرگترین مکعبروبیک در جهان را ساخته و به صورت غیر رسمی رکوردی جهانی را برای خود بهثبت برساند.


این مکعب از ابعادی برابر 17 در 17 در 17 آجر پلاستیکی برخوردار است.

"وندَوِنتر" که یک مهندس الکتریک در هلند است تمامی این هزار و 539 قطعهپلاستیکی را با دست سر هم نکرده، بلکه از فناوری چاپ سه بعدی برای خلق اینپازل بسیار پیشرفته استفاده کرده است.

با این حال خلق این پازل بههیچ وجه کار ساده ای نبوده است زیرا تنها 60 ساعت زمان صرف طراحی آن شده وپس از آن طرح نهایی توسط یک چاپگر سه بعدی چاپ شده است.

محصولنهایی "بالاتر از سطح" نام گرفته و ابعاد آن 14 در 14 در 14 سانتیمتر استو به این شکل رکورد پیشین پازل مکعب روبیک که مکعبی 12 سانتیمتری بود بهصورت غیر رسمی شکسته شد.

نکته جالب توجه تر در این روند، این استکه "ون دونتر" این پازل را به شیوه آنلاین و با کمک گرفتن از وب سایتی کهاز نمونه سازی تکنولوژی های جدید پشتیبانی می کند، چاپ کرده است.


براساس گزارش پاپ ساینس، در واقع هر فردی می تواند با پرداخت دو هزار دلارپازلی به این شکل را چاپ کند. پازلی که حل کردنش در مقایسه با هزینه ای کهبرای چاپ شدن پرداخت شده، یک دلار بر ساعت هزینه مصرف خواهد کرد!