تعدادی از مردم قبایل در کلمبیا و دیگر کشورهایآفریقایی به عقاید خرافی گذشتگان خود در مورد جنگیری با شیوههای سنتیپایبند هست. یکی از جنگیران، معروف به برادر هرمس بیست سال است که به اینکار اشتغال دارد و از این طریق کسب درآمد میکند.


او مشتریانمختلف و با ردههای سنی گوناگون دارد. Luis Robayo، عکاس خبرگزاری فرانسهکه در کلمبیا مستقر است این تصاویر را از مراسم خرافی جنگیری برادر هرمستهیه کرده است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]