يكي از دانش آموزان دختر مسلمان در تركيه كه در امتحانات پايان سالرتبه اول را كسب كرده بود، به دليل داشتن حجاب اسلامي از دريافت ديپلمفارغالتحصيلي خود محروم ماند.


به گزارش «شيعه نيوز» ، "شكران كوجا " دختر مسلمان محجبه و شاگرد اولدبيرستان، به دليل داشتن حجاب اسلامي از حق حضور در مراسم پايان دورهتحصيلي و دريافت ديپلم خود محروم ماند.

مدير دبيرستان اين دختر مسلمان با تاكيد بر اينكه محل برگزاري مراسممكاني دولتي است و بر اساس قوانين تركيه، زنان و دختران محجبه حق ورود بهاماكن دولتي را ندارند، از حضور شكران كوجا در محل مراسم ممانعت به عملآورد.

اين در حالي است كه در تركيه حزب اسلام گراي عدالت و توسعه به رهبريرجب طيب اردوغان در مسند قدرت است و خانواده هاي مسلمان اين كشور از عدمرسيدگي اردوغان و حل مسئله ممنوعيت حجاب ابراز نارضايتي مي كنند.