يكي از وظايف روزانه كيهان نوردان درايستگاه هاي فضايي، برداشتن عكس از زمين است كه اين عكسها گاهي به صورتعادي و گاهي با استفاده از ف_ * ل*_ ت ر مختلف و يا طيف هاي گوناگونبرداشته مي شود.

به گزارش ايسنا، تا پیش از به كارگيري دوربين هايديجيتالي، اين كار محدويت هايي به لحاظ كمي داشت اما اينك بستگي به علاقهفضانوردان و اوقات فراغت آنها دارد و آنها مي توانند هر ميزان كه علاقمندهستند به عكسبرداري از زمين بپردازند. به طور مثال پاول وينوگرادوف طي سفرشش ماهه خود بيش از 80 هزار عكس از زمين برداشت.

در بين عكسهايتهيه شده توسط فضانوردان كه با استفاده از ف_ * ل*_ ت ر مختلف و يا طيفهاي گوناگون برداشته مي شود عكسهاي بسيار زيبايي وجود دارد كه گاهي تصورشبراي مردم عادي غيرممكن و از زيباييهاي ويژه اي برخوردار است. به طوري كهبعضي از آنها مثل نقاشي هاي نوآورانه، آميزهاي از رنگ هاي مختلف است.


آنچه مي بينيد تصاويري است از ميهن عزيزمان ايران كه از فضا توسط كيهان نوردان و يا ماهوارهها برداشته شده است:
دشت کویركناره درياي مازندران

نیمه جنوبی ایران و خلیج تا ابد پارس


بندر عباس، قشم، خلیج فارس و تنگه هرمزبه امید روزی که این تصاویر توسط ایـــــرانــیــان گرفته بشه