عصر ایران این گزارش رو منتشر کرده...!


عصرايران -
عكسهاي زير را كه از خبرگزاري هاي داخلي است نگاه كنيد ؛ هيچ كدام از اين هافتوشاپي نيستند و همه شان هم مربوط به كشور ايران هستند ، از خوزستانگرفته تا چابهار و تهران.