بر اساس این گزارش،آیدین صالح اف هنرمند آذربایجانی که در این نمایشگاهحضور داشت در اثر خود از حجاب اسلامی برای توصیف یک زن آذربایجانی استفادهکرده بود که موجب خشم الهام علی اف شد.
به گزارش شیعه آنلاین به نقل از تابناک، یک مجسمه زن محجبه آذری درنمایشگاه هنر در شهر ونیز ایتالیا موجب خشم رئیس جمهور آذربایجان شد.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سفر اخیر خود به ایتالیا هنگامبازدید از نمایشگاه بین اللملی هنر در شهر ونیز با مشاهده یک مجسمه زنمحجبه آذری به شدت خشمگین شد.

الهام علی اف پس از دیدن این مجسمه گفت: من نمی خواهم آذربایجان در اروپا مورد اتهام واقع شود!

بر اساس این گزارش،آیدین صالح اف هنرمند آذربایجانی که در این نمایشگاهحضور داشت در اثر خود از حجاب اسلامی برای توصیف یک زن آذربایجانی استفادهکرده بود که موجب خشم الهام علی اف شد.