پس از تأیید صحت این اخبار، تعداد زیادی از نیروهای پلیس به محل اعزامشده و پس از ورود به محل این پارتی، تمام اعضای شرکت کننده در آن که 43نفر بودند را بازداشت کردند.
به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از شهر مکه مکرمه حاکی از آن است کهنیروهای پلیس این شهر موفق شدند یک پارتی متعلق به جوانان فاسد در این شهررا شناسایی کرده و با حمله به محل برگزاری این مهمانی، 43 عضو حاضر در محلرا بازداشت کنند.

در همین راستا سرگرد "عبدالمحسن المیمان" سخنگوی فرماندهی پلیس شهر مکهمکرمه ضمن اعلام این خبر گفت: پس از دریافت برخی اخبار و اطلاعات در موردبرگزاری یک پارتی توسط تعدادی جوان فاسد ا، فورا نیروهای تجسس فرماندهیپلیس به محل اعزام شده تا از درستی یا نادرسی اخبار دریافتی مطلع شوند.

وی در ادامه افزود: پس از تأیید صحت این اخبار، تعداد زیادی از نیروهایپلیس به محل اعزام شده و پس از ورود به محل این پارتی، تمام اعضای شرکتکننده در آن که 43 نفر بودند را بازداشت کردند.

سرگرد "عبدالمحسن المیمان" همچنین گفت: این پارتی پنج شنبه شب گذشته درباغی در محله "ریع ذاخر" برگزار شد. پرونده این 43 بازداشت شده تحویلدادگاه شد تا در آینده ای نزدیک و در زمان مناسب جلسه دادگاه هر یک ازآنان به طور جداگانه برگزار شده و حکمی مناسب برای آنان صادر شود.