دبيرکل کنگره ناصريها در مصر با تاکيد بر اينکه سلفي گري وهابي در مصربه دليل تفکر منحرف و افراطي و تلاش آن براي ايجاد فتنه طايفي هيچ آيندهاي ندارد؛ از عربستان به دليل حمايت مالي از اين گروه افراطي انتقاد کرد.

به گزارش «شيعه نيوز» صلاح دسوقي چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبريالعالم اظهار داشت: عربستان از سلفي هاي وهابي در مصر که در خدمت طرح هاياستعماري رياض هستند؛ حمايت مالي مي کند.

دسوقي گفت: سلفي هاي وهابي پس از انقلاب مصر و خلع حسني مبارک به ظاهربه مردم پيوستند و در ميدان التحرير حضور پيدا کردند در حالي که پيش ازانقلاب مردم مصر شاهد حضور سلفي ها در صحنه نبوديم بلکه آنها همواره حاميرژيم حاکم بودند.

وي افزود: رژيم سرکوبگر مبارک از اين گروه ها حمايت مي کرد و درسايه اين رژيم بود که اين گروهها پرورش يافتند.

دبيرکل کنگره ناصريها در مصر خاطرنشان کرد: وهابيگري از طريق مصري هاييکه طي ساليان پيش در کشورهاي نفت خير بويژه مصر کار مي کردند، وارد مصرشده است.

دسوقي تاکيد کرد که سلفي گري وهابي در مصر آينده اي ندارد و اگر فعاليتاين گروه را در مدت کوتاه اخير پس از انقلاب مصر در نظر بگيريم، متوجه ميشويم که اين گروه نمي تواند جنبشي موثر در زمينه هاي اجتماعي و يا سياسيدر مصر باشد.

وي خاطرنشان کرد: اقدامات سلفي هاي وهابي با حوادث فتنه طايفه اي درمصر آغاز شد به طوري که آنها عليه شهروندان مصري از جمله قبطيها و نيزتخريب ضريح ها و اماکن متبرکه اقدام کردند و چهره واقعي خود را نمايانساختند.

دسوقي توضيح داد: تفکر سلفي هاي وهابي تفکري افراطي و جدا از جامعه مصر است از اين رو نمي توانند در مصر آينده اي داشته باشند.

وي گفت: سوال اينجاست که منابع مالي اين گروه در مصر چيست و اين امواليکه براي تاسيس شبکه هاي ماهواره اي سلفي هاي وهابي هزينه مي شود، از کجامي آيد؟ و درعين حال از روابط سلفي هاي وهابي با استعمار و يا مزدوراناستعمار مانند رژيم عربستان خبر داد.

دبيرکل کنگره ناصريها در مصر اظهار داشت: ترس و نگراني مصري ها از سلفيهاي وهابي کاملا قابل توجيه است بويژه که شاهد حمايت عربستان از آنهاهستيم.

دسوقي افزود: مصريها حق دارند که درباره طرح ها و برنامه هاي خارجيهشدار دهند خواه اين طرحها به صورت استعمار مستقيم تحت پوشش کمکها و اموالآمريکايي باشد و يا توسط مزدوران آمريکايي در منطقه و در راس آنها عربستاناجرا شود.